| กลับ | หน้าแรก |

บทที่ ๕

สรุป

 

 

 

 

 

 

 สรุป

           บ้านในชุมชนบ้านสาขลาพอจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย   ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม   จากบ้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ  มาเป็นบ้านที่ซับซ้อนตามการดำเนินชีวิตอย่างตะวันตกที่เรียกว่า  “สากล”

           การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมจากแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบสมัยใหม่  แบบสากลนิยม  คือเป็นเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้   ตกแต่งทาสีฉูดฉาด  ตามรูปแบบใหม่ของพื้นถิ่นนี้  เป็นการสะท้อนให้ทราบถึงฐานะความเป็นอยู่ของคนพื้นบ้าน   ทำให้เห็นสภาพของสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น

           รูปแบบของอาคารรูปทรงสมัยใหม่นี้ถือเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งของวิถีทางวัฒนธรรม   การมีระเบียบวิธีการก่อสร้างคล้ายกัน   เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นถิ่น   บ่งบอกลักษณะรวมทางสังคม   เพราะได้ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนๆ กัน  เช่น  ปัญหาของชุมชนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วม  เป็นต้น

           กาลเวลาค่อยๆ ผ่านไป   การครองชีพของผู้คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง   คนเก่าๆ ล้มหายตายจากไป  บ้างเห็นคุณค่าเรือนโบราณก็ช่วยกันซ่อมแซมให้คงอยู่รูปเดิม   บ้างก็ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับอาชีพที่ตนทำอยู่   บ้างทนแรงรบเร้าต่อความอยากได้เรือนงามๆ แบบสมัยใหม่ไม่ได้ก็รื้อขายแยกย้ายออกไปจากที่เดิม   ส่วนนี้ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังถูกกลืนด้วยระบบเศรษฐกิจรุ่นใหม่   ทำให้สภาพความเป็นอยู่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น   สภาพความเป็นพื้นถิ่นของชุมชนหายไป

           แล้วจะหาอะไรมาบ่งชี้ว่า ชุมชนย่านนี้เก่าแก่มาแต่สมัยอยุธยา!


           ความนิยมชมชอบและหลงใหลในวัฒนธรรมของชาติอื่นมากเกินไป   โดยมิได้ดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมดั้งเดิมเสียก่อน   เป็นการทำลายวัฒนธรรมทางด้านสถาปัตยกรรมไทย

           แต่ดั้งเดิมนิยมสร้างบ้านพักอาศัยแบบไทยๆ   มีลักษณะสวยงาม  มีความเป็นพื้นถิ่น   รูปแบบของบ้านมีความเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ   วัสดุก่อสร้างและขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างแท้จริง

           เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกแพร่กระจายมากขึ้น   จึงหันมาปลูกสร้างบ้านแบบตะวันตกกันทั่วไป    บ้านแบบไทยเดิมถูกรื้อไปบ้าง   ขายไปบ้าง

           ปัจจุบันบ้านหลายบ้านในชุมชนจึงติดเครื่องปรับอากาศ   ทั้งๆ ที่เป็นชุมชนบ้านชายทะเลมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา   ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปโดยไม่จำเป็น

           การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยควรที่จะกระทำในแนวประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน   ไม่จำเป็นต้องกระทำตามแบบดั้งเดิมไปเสียทุกอย่าง   เพราะสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างหรือการใช้สอย   แตกต่างไปจากอดีต

| กลับ | หน้าแรก | บน |