| กลับ | หน้าแรก |

บทที่ ๔

บทวิเคราะห์

           คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมปัจจุบันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจึงนำไปสู่การรู้ซึ้งในคุณค่านั้น     การศึกษาค้นคว้าทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่สนองตอบความต้องการทางกายภาพที่มีความจำเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐานของการดำรงชีพ    ความชาญฉลาดในการแก้ปัญหาทางเทคนิควิธีการก่อสร้าง    ตลอดจนการคิดประดิษฐ์วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น

           นอกจากนี้ยังต้องค้นลึกลงไปถึงความหมายที่เป็นเนื้อหาสาระทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่กับรูปทรงและการแบ่งพื้นที่ภายในตัวเรือนอีกด้วย   เพราะเรือนพื้นถิ่นจะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของวัฒนธรรมในแต่ละสังคม    อันรวมถึงพฤติกรรม  คติความเชื่อและพิธีกรรม   ยังผลให้เกิดโลกทัศน์จากแหล่งความรู้ของท้องถิ่นที่คนยุคปัจจุบันไม่ความละเลยและมองข้าม

 

เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านสาขลา   มีปัญหาคล้ายกัน  มุ่งแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม  คือสภาพการทรุดตัวของแผ่นดิน   แต่เดิมนิยมสร้างเป็นเรือนไทย  ใต้ถุนสูง  เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ใต้ถุนเรือนต่ำลงเพราะการทรุดตัวของแผ่นดินและการทับถมของดินตะกอนอันเกิดจากน้ำท่วม   ประกอบกับเป็นพื้นที่ชายทะเล  จึงมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ทุกวัน

           เมื่อสภาพแวดล้อมไม่อำนวยจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย   บ้างรื้อของเก่าทิ้งหรือขายไป   ปลูกสร้างเป็นแบบสากลนิยมขึ้นใหม่  ใช้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่

           บางเรือนก็ต่อเติมเป็นร้านค้าเพื่อความอยู่รอดตามความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจ   บ้างเป็นลูกหลานรับมรดกมา  แต่ตนเองไม่ได้อยู่อาศัยและเห็นคุณค่าของเรือนโบราณก็ช่วยกันซ่อมแซมรักษาให้คงอยู่  บ้างก็ดัดแปลงให้เหมาะกับอาชีพของตน   และก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่ทนแรงรบเร้าต่อความอยากได้เรือนงามๆ แบบตะวันตก  ก็รื้อขายแยกย้ายออกจากที่เดิม   ปรับเปลี่ยนเป็นเรือนหลังใหม่  ใช้วัสดุอุตสาหกรรมแทนวัสดุพื้นถิ่น

           นับว่ายังมีอาคารบ้านเรือนบางส่วนที่แสดงให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน   ชาวบ้าน  ตามวิถีชีวิตของคนชนบทชายทะเล   และความเป็นอยู่ของคน  ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น   ตามสภาพดินฟ้าอากาศ   แสดงให้เห็นการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ

           บางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกกลืนด้วยระบบเศรษฐกิจรุ่นใหม่  และการพัฒนาประเทศที่เปล่าประโยชน์

 

           การเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ

อาคารส่วนมากเดิมหลังคามุงจาก  เมื่อเวลาเปลี่ยนไปมีวัสดุที่คงทนมากกว่าและไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อยๆ เพราะจากเก่า  วัสดุนั้นคือสังกะสีและและกระเบื้อง  อาคารรูปทรงเดิมจึงมีหลังคาเป็นกระเบื้องเป็นส่วนมาก

| กลับ | หน้าแรก | บน |