ป้อมนาคราช

            ป้อมนาคราช   สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕   อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา   ปัจจุบันมีซากแนวกำแพงให้เห็น    แนวกำแพงอยู่ตั้งแต่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์    เรื่อยมาจนถึงบริเวณบ้านพักครูและบ่อเลี้ยงปลาที่ชาวบ้านเข้ามายึดครองทำมาหากินอยู่    บ้านบางหลังสร้างอยู่ในแนวกำแพงเดิม    ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเคยมีการขุดพบปืนใหญ่โบราณหลายกระบอก    ในฤดูแล้งจะเห็นแนวกำแพงป้อมชัดเจนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร   แต่ไม่ต่อเนื่องกัน

            ลักษณะของกำแพงป้อมนาคราชค่อนข้างหนา  ใหญ่  ลาดเทกว่าป้อมอื่นๆ   คงเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลเซาะแนวกำแพง

            ป้อมแห่งนี้หากมีการบูรณะต้องใช้งบประมาณมาก   ผู้ที่จะช่วยดูแลรักษาป้อมให้คงอยู่ก็คือชาวบ้าน  นักเรียน  ผู้ปกครอง   รวมถึงหน่วยราชการไม่ว่าโรงเรียน   กองทัพเรือและกรมศิลปากร

กลับ