| กลับ |

องค์ประกอบ

           เจดีย์  หมายถึง  สิ่งที่ก่อสร้างในพุทธศาสนา  อันควรแก่การเคารพบูชา  ที่ทั้งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเป็นที่ระลึก

           พระสมุทรเจดีย์สร้างเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุและเป็นที่ระลึกดังกล่าวมาข้างต้น  เป็นรูปแบบทรงระฆัง   วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นการก่อด้วยอิฐฉาบปูน    ทาด้วยสีน้ำปูน    ไม่มีลวดลายปูนปั้นประดับ  แต่มีลวดรายกระเบื้องเคลือบประดับอยู่บริเวณฐานอยู่บ้าง   ตามความนิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์

           เจดีย์ประธาน  เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่   ทรงระฆัง  รูปแบบทรงกลมอย่างสุโขทัย  สถูปอื่นที่มีรูปทรงร่วมสมัยกัน  ได้แก่  สถูปภูเขาทอง วัดสระเกศ  และเจดีย์ทองในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นต้น
           องค์ระฆังเด่น  โดยมีแท่นฐานรองรับอยู่ส่วนล่าง  เหนือองค์ระฆังเป็นส่วนยอด  มีบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมและทรงกรวยเป็นปล้องไฉนและปลี

           ตอนล่างซึ่งเป็นฐานประทักษิณหรือฐานทักษิณ   เป็นพื้นที่สำหรับเดินเวียนประทักษิณคือเดินเวียนขวานมัสการเจดีย์ได้  ทำเป็นสองระดับ ติดต่อกันด้วยบันไดทั้งสองระดับ   และมีบันไดขึ้นสู่องค์เจดีย์ด้านทิศตะวันออก, ตะวันตก

       ตอนกลางที่เป็นองค์เรือนธาตุหรือเรือนธาตุไม่มีห้องหรือคูหา  มีองค์ระฆังเป็นส่วนกลาง  มีลักษณะทรงคล้ายระฆังหรือลอมฟาง  ไม่มีย่อมุม  เป็นทรงระฆังกลม
        มีซุ้มบูชา   ที่ฐานทั้งสี่ทิศ  คือด้านทิศเหนือ-ใต้-ตะวันออกและตะวันตก  สลับระหว่างเจดีย์ประจำมุมหรือเจดีย์ประจำทิศ   ตำแหน่งของเจดีย์ประจำมุมทั้งสี่หรือทิศทั้งสี่ของเจดีย์ประธานมีขนาดเล็ก ทรงกลม

     แท่นบัลลังก์เป็นแท่นฐานทรงสี่เหลี่ยมเหนือองค์ระฆัง

       เสาหาน   เป็นเสาเล็กๆ ตั้งเรียงรายบนบัลลังก์รับน้ำหนักของปล้องไฉน  ที่สะกดว่า “เสาหาน”  ต่างไปจาก “เสาหาร”  ว่าหมายถึงเสาลูกแก้ว  ด้วยคำว่าเสาหารตัดคำมาจากเสาพิหาร   นอกจากนี้บางแห่งเรียกตามลักษณะว่า  “(เสา)ลูกมะหวด”
       ส่วนปล้องๆ คล้ายปี่ไฉน  เรียกว่า ปล้องไฉน  ตั้งเป็นส่วนยอดของเจดีย์  รูปแบบดั้งเดิมวิวัฒนาการมาว่าคือ  ฉัตรหรือร่มที่เป็นชั้นซ้อนกัน  ใบฉัตรแต่ละใบเรียงลำดับลดหลั่นขึ้นไปมีด้านหรือแกนยึด  ต่อมาคลี่คลาย  ยึดเป็นทรงกรวยสูง  ใบฉัตรร่นเข้าชิดกันดูเป็นปล้องคล้ายปล้องของปี่ไฉนซึ่งเป็นที่มาของชื่อปล้องไฉน

           กรวยยอดสุดของเจดีย์เป็นปลี  คล้ายปลีกล้วย   เหนือปลียอดสุดของเจดีย์  เป็นลูกแก้วหรือเม็ดน้ำค้าง
           ส่วนล่างสุดของฐานเจาะเป็นซุ้มช่อง ๔๐  ช่องโดยรอบ  แต่ละช่องซุ้มมีช้างยืนหันหน้าออก

| กลับ | บน |