| กลับหน้าหลัก |

พระสมุทรเจดีย์ : ความเป็นมาและองค์ประกอบ

           เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมสืบเนื่องมาด้วยพุทธศาสนา  นับเป็นเวลายาวนาน    แม้จะกำเนิดขึ้นในอินเดียก็ตาม  เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปในนานาประเทศ  รูปแบบและความหมายดั่งเดิมต่างๆ  ก็ได้มีการพัฒนา  แปรผันไปบ้าง  ตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  วิธีคิดและรสนิยมของหมู่ชนนั้นๆ  ที่รับพุทธศาสนาไปยึดตามความเชื่อของตน

           เจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไป  จากที่เรียกว่า  เจดีย์มอญ จีน หรือแม้แต่เจดีย์ไทยด้วยกันเองก็หาได้มีรูปแบบเดียวกัน

           แบบแผนรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า  เจดีย์นี้ ล้วนแล้วแต่มีสัญลักษณ์แฝงความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างไว้ทั้งสิ้น  ซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะผู้มีความสนใจในทางจักรวาลวิทยา  ได้ตรวจศึกษาค้นคว้ากันมาช้านาน

        "พระสมุทรเจดีย์"  ก็เป็นเจดีย์ที่แฝงอยู่ในรูปแบบดังกล่าว   บทความนี้เป็นการฟื้นความเป็นมาและพิจารณาพื้นความรู้ด้านสถูปเจดีย์ว่าพระสมุทรเจดีย์  สร้างกันมาด้วยรูปแบบใด แบบทรงใดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  และองค์ประกอบเหล่านั้นมีชื่อเรียกกันมาอย่างไร   ข้อความรู้เหล่านี้  เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ศึกษาและผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไป

| กลับ บน |