พระสมุทรเจดีย์
 
  : : : พระสมุทรเจดีย์ : : :

           พระสมุทรเจดีย์ที่ชาวบ้านเรียกว่า  พระเจดีย์กลางน้ำ  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๔๗๘
           พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปูชนียสถานคู่เมืองสมุทราปราการและเป็นสัญญลักษณ์ของการรักษาพระพุทธศาสนา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ฯ ให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง   เป็นแม่กองจัดจ้างเรือ  ขนศิลามาถมที่เกาะให้แน่นหนามั่นคง  แล้วจึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพและพระยาราชสงคราม  เป็นผู้ออกแบบมหาเจดีย์  ทรงขนานพระนามว่า "พระสมุทรเจดีย์"   แต่ยังไม่ลงมือสร้างจนเสด็จสวรรคต
           พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์และเจ้าพระยาศรีธรรมราช  เป็นแม่กองสร้างพระสมุทรเจดีย์ขึ้น เมื่อ  พ.ศ.๒๓๗๐   ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   องค์พระเจดีย์เป็นรูปทรงแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง  พร้อมพระวิหารและศาลา  ๔  ทิศ  เสร็จในปี พ.ศ.๒๓๗๑
           ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาระวิวงศ์มหาโกษาธิบดีเป็นแม่กอง  กรมหมื่นสีหวิกรมเป็นนายช่าง  พระยามหาอรรคนิกรและพระยาอมรมหาเดช  ดำเนินการก่อสร้างองค์พระสมุทรเจดีย์แบบลอมฟางสวมองค์เดิมไว้  สูง  ๑๙  วา  ๒  ศอกคืบ  หรือ  ๓๙.๗๕  เมตร

 
   
  ศาลาทรงยุโรป
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๒
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ                     ศิลปวัตถุรอบองค์พระสมุทรเจดีย์