โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์    จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔      ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๗

วิชา  ๔๑๑๐๒  ภาษาไทย                      เวลา    ชั่วโมง                          ๒๐ คะแนน๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

            คำชี้แจง            ข้อสอบมี      ตอน        ตอนที่ ๑   ปรนัยเลือกตอบ  ๔๐  ข้อ          ๒๐  คะแนน

                                                                        ตอนที่ ๒   อัตนัย                    ข้อ          ๒๐  คะแนน

 

ตอนที่ ๑         จงทำเครื่องหมาย   X   ข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

. การที่กล่าวว่าผู้ใดตีความได้ถูกต้อง แสดงว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร

      . เข้าใจเรื่องที่ได้อ่านทุกตอน                               . บอกได้ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดี

      . จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้

      . ข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตามอักษรก็สามารถทำความเข้าใจได้

. ข้อใดเว้นจังหวะในการอ่านได้ถูกต้อง

      . เขานั่งรถเลยไปเลย /ต้องเดินย้อนกลับมา            . พอเขาถาม /ฉันไม่รู้ว่าจะตอบ /แทนเธออย่างไรดี

      . เห็นใครแปลกหน้าแปลก /ตามาบอกพ่อนะ         . ตู้สีนี้ดูด้าน /หน้าสวยกว่าดูด้านหลัง

. ข้อใดแบ่งวรรคตอนได้เหมาะสม

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด /กล่าวอัญเชิญนายกรัฐมนตรี /เปิดหมู่บ้าน /แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด /กล่าวอัญเชิญ /นายกรัฐมนตรีเปิดหมู่บ้าน /แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวอัญเชิญนายกรัฐมนตรี/ เปิดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม /แผ่นดินทอง

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวอัญเชิญ /นายกรัฐมนตรี /เปิด/หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

. ข้อใดเป็นสำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

. บ่งเนื้อก็เนื้อเต้น  พิศเส้นสรีรัว

. ถ้าวันนี้ประมาท  เขาทรายก็แพ้ได้

. การเมืองอึมครึมหลายฝ่ายสน น้าชาติไม่ลาออก

. ลัดฟ้าหรรษาเดินหน้าออนทัวร์

      . ข้อ ๑                         . ข้อ ๒                         . ข้อ ๓                        . ข้อ ๔

. ข้อใดมิได้สื่อความถึงจำนวนสอง

      . คู่พระคู่นาง                . คู่หมั้นคู่หมาย             . คู่ทุกข์คู่ยาก               . คู่บ้านคู่เมือง

. “ข้อความที่แสดงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของบุคคลใด สิ่งใด ทำอะไรหรืออยู่ในสภาพอย่างใด”          ข้อความชนิดนี้เรียกว่า...

      . ข้อเท็จจริง                  . ใจความ                     . ข้อคิดเห็น                  . ข้อความแสดงอารมณ์

.  "การเลือกหนังสือก็มีความสำคัญอยู่มิใช่น้อย   เวลานี้หนังสือมีอยู่มากมายก่ายกอง   ไม่มีผู้ใดจะสามารถอ่านหนังสือ ได้หมดทุกเรื่องทุกเล่ม ฉะนั้นเราจึงต้องฉลาดเลือกหนังสืออ่าน ให้พอเหมาะแก่เวลาที่เรามีอยู่ หนังสืออะไรเหมาะแก่ท่าน  ท่านคนเดียวเท่านั้นที่ทราบดี จงพยายามเลือกหนังสือที่ทรงคุณค่าสาระ งดเว้นหนังสือที่ไม่ทำให้เราดีขึ้น          หรือฉลาดขึ้นเสีย ยิ่งเป็นหนังสือประเภทต้องห้ามด้วยแล้วควรหลีกเลี่ยงดีกว่า"               ข้อใดเป็นใจความสำคัญที่ดีที่สุด

      . ปัจจุบันนี้หนังสือมีอยู่มากมายก่ายกอง               . การเลือกหนังสืออ่านมีความสำคัญมาก

      . ควรหลักเลี่ยงการอ่านหนังสือประเภทต้องห้าม    . ไม่มีผู้ใดสามารถอ่านหนังสือได้หมดทุกเรื่อง

.  "เรื่องคำโฆษณาสินค้า  ต้องพิจารณาให้ดีว่า  คำโฆษณานั้นๆ กล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้าอย่างแท้จริงหรือไม่   เพราะการโฆษณาในปัจจุบันมักจะสร้างแนวคิดเฉไฉไปจากคุณสมบัติอันแท้จริงของสินค้า เช่น โค้ก ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย"               ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

      . โค้กส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย                 . ต้องพิจารณาคำโฆษณาสินค้าเสียใหม่

      . คำโฆษณาสินค้ากล่าวถึงคุณสมบัติที่แท้จริงหรือไม่

      . การโฆษณาในปัจจุบันสร้างแนวคิดที่ต่างจากคุณสมบัติของสินค้า

.  "ในกระบวนกลอนเสภาของไทย เห็นจะไม่มีเรื่องใดที่มีผู้นิยมชมชอบเท่าเรื่องขุนช้างขุนแผนคงเป็นเพราะเนื้อเรื่องสนุกและมีเค้าความจริงอยู่มาก  ตัวละครก็ล้วนแต่เป็นคนธรรมดาสามัญ มีความรู้สึกนึกคิดมีโลภ โกรธ หลง คล้ายๆ กับเราๆ ท่านๆ ที่เห็นๆ กันอยู่ในสังคม  ทุกวันนี้นั่นเอง"

            ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

      . บทประพันธ์สะท้อนอารมณ์ของมนุษย์

      . บทประพันธ์ที่ดีต้องสะท้อนถึงความคิดของมนุษย์

      . กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีผู้นิยมมากที่สุด

      . กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องชีวิตของคนธรรมดาสามัญ

๑๐.                  "เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝง      ทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือ

            เหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือ                        เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลา"

ข้อใดเป็นผลสรุป   ของข้อความข้างต้น

      . ช้ำจิตคิดระทมหม่นไหม้                                   . อนาถใจในรักร้าวราน

      . ตรอมตรมเพราะรักหักสวาท                             . วิโยคโศกเศร้ารักมลาย

๑๑.                                        “อันสยามเป็นบ้านเกิด             เมืองนอน

                                          ดุจบิดามารดร                            เปรียบได้

                                          ยามสุขสโมสร                            ทุกเมื่อ

                                          ยามศึกทุกข์ยากไร้                       ปลาตเร้นฤๅควร”

      ข้อความนี้ผู้เขียนใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ

      ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า

      ข. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

      ค. การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล

      ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ

๑๒. “...คนที่เอาอย่างถึงแม้ว่าจะได้รับความกรุณาและอัธยาศัยไมตรีก็จริง  แต่ที่จะได้รับความนับถือนั้นน้อยนัก....เพราะเป็นธรรมดา  มนุษย์ย่อมจะนับถือผู้ที่สูงกว่าเรา   ตีตนเสมอกับผู้ที่เสมอกับเรา   และดูหมิ่นผู้ที่ต่ำกว่าเรา...ก็การเอาอย่างนั้นคืออะไรเล่า  นอกจากคำสารภาพอย่างราบเรียบแห่งความต่ำต้อยของเรา...ขอโอกาสให้แก่ชาวเมืองร่วมชาติของเราได้คิดได้ทำอะไรด้วยตนเองบ้าง   อย่าคอยเตะทุกคนที่ออกความเห็น  ความคิดทำการใดๆ  ซึ่งฝรั่งเขายังมิได้เคยทำกันกันในยุโรป”

      ข้อความนี้    ผู้ส่งสารใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ

      ก. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดี  และด้านเสีย

      ข. แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล

      ค. แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

      ง. แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารมีความรู้สึกร่วม

๑๓. คำขวัญข้อใดที่ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

      ก. รักชาติต้องพัฒนา  รักป่าต้องอนุรักษ์

      ข. ป่าไม้บำรุงชาติ  ป่าพินาศชาติวอดวาย

      ค. ดุลธรรมชาติจะสิ้นไป  หากวันใดไทยสิ้นป่า

      ง. ฝนตกทั่วฟ้าเพราะป่าช่วยไว้  ไร้สิ้นอุทกภัยเมืองไทยร่มเย็น

๑๔. “คุณไม่หยุดใฝ่หาสิ่งใหม่ๆ  ในชีวิต   นั่นเพราะคุณเป็นคนไม่ไฟ   คุณเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ ได้นานกว่าใคร   นั่นเพราะคุณเป็นคนอารมณ์เย็น   คุณรู้สึกเพลินๆ สบายๆ เมื่อดื่ม “สลิล” ผสมน้ำแข็ง   นั่นเพราะคุณเป็นคนอารมณ์เย็นแต่มีไปในหัวใจ”               ข้อความนี้   ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ

      ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า

      ข. การแสดงเหตุผลให้ประจักษ์

      ค. การแสดงอารมณ์ร่วมให้ประจักษ์

      ง. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งดีและเสีย

 

      ข้อความต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  ๑๕ – ๑๖

      “ผู้เขียนเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถานเรื่องการอ่านเครื่องหมายอัญประกาศ   แต่คิดว่าไม่ควรจะต้องอ่านว่า   อัญประกาศเปิด  อัญประกาศปิด   ทุกครั้งที่เห็นเครื่องหมายนี้   หารใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนี้คัดมาจากที่อื่น  ก็สมควรที่จะอ่านเครื่องหมายอัญประกาศ   ถ้าไม่อ่านเครื่องหมายอัญประกาศผู้ฟังอาจจะเข้าใจสับสนได้   แต่หากใช้เครื่องหมายอัญประกาศด้วยเจตนาอื่น เช่น  ใช้เพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัดหรือเพื่อแสดงว่าเป็นคำพูดหรือความนึกคิด   การอ่านเครื่องหมายอัญประกาศน่าจะไม่จำเป็นนัก   เพราะกำลังฟังข้อความอยู่เพลินๆ ก็มีคำว่า  อัญประกาศเปิด  อัญประกาศปิด   มาขัดจังหวะ   ในบางกรณีกลับเป็นผลเสียคือทำให้ผู้ฟังรำคาญ   เครื่องหมายอัญประกาศนั้นมีขนาดเล็ก   เมื่อปรากฏอยู่ในข้อความผู้อ่านจะไม่รู้สึกรกรุงรังสายตา   แต่ถ้าจะต้องฟังคำพูดที่ว่า  อัญประกาศเปิด  อัญประกาศปิด  บ่อยๆ ก็คงรบกวนสมาธิในการฟังอยู่ไม่น้อย”

๑๕. ข้อความนี้   ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ

      ก. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความจำเป็น

      ข. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกร่วมกัน

      ค. การแสดงให้ประจักษ์ถึงด้านดีและด้านเสีย

      ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์

๑๖. ข้อความนี้โน้มน้าวใจ   ที่มีน้ำเสียงลักษณะใด

      ก. เสนอแนะ                  ข. ทักท้วง                      ค. แนะนำ                      ง. จูงใจ

 

๑๗. “การตัดต้นไม้ทำลายป่า   การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย   ล้วนเป็นมูลเหตุในการทำลายสภาพแวดล้อม   แล้วพรุ่งนี้จะยังมีอากาศหลงเหลืออยู่อีกหรือ   เรามาช่วยกันปกป้องชีวิตและสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษเสียตั้งแต่วันนี้   พรุ่งนี้จะได้มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ”

      ผู้เขียนใช้กลวิธีใด   ในการโน้มน้าวใจ

      ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า                    ข. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

      ค. แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล     ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกร่วมกัน

๑๘. ในการเขียนประกาศอย่างเป็นทางการ    จะต้องเรียงลำดับอย่างไร

      . หน่วยงานที่ประกาศ  เรื่อง  เนื้อหา  วัน เดือน ปี   ชื่อผู้ประกาศ

      . ชื่อผู้ประกาศ  เรื่อง  เนื้อหา  หน่วยงานที่ประกาศ  วัน เดือน ปี

      . หน่วยงานที่ประกาศ   เนื้อหา  วัน เดือน ปี   ชื่อผู้ประกาศเรื่อง

      . เรื่อง  เนื้อหา  ชื่อผู้ประกาศ    หน่วยงานที่ประกาศ    วัน เดือน ปี

๑๙. จุดประสงค์ของการประกาศอย่างเป็นทางการ   คืออะไร

      . เผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน                         . เผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชน

      . เผยแพร่การทำงานของหน่วยราชการ                 . เผยแพร่ความประสงค์ของเจ้าของประกาศ

๒๐. ประกาศในข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด

      ก. สินค้าเครื่องตกแต่งบ้านลด ๕๐%  ที่เซ็นทรัลพระราม

      ข. เรียนวิชามัคคุเทศก์   เรียนทางไปรษณีย์  รับทั่วประเทศ   จดหมายสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

      ค. สวนเกษตรตารางวาละ  ๔๘๗  บาท   จองเพียง ๒,๕๐๐  บาท   ตัดสินใจช้า  มีสิทธิ์ผิดหวัง

      ง. ต้องการมืออาชีพถาวีให้ผลกำไรงาม  ติดต่อ ๐-๒๓๔๕-๔๕๗๙

๒๑. ประกาศในข้อใดชัดเจนที่สุด

      ก. เชิญชมยนตรกรรมแห่งโลกยานยนต์ที่บริเวณ ชั้น ๑   เดอะมอลล์บางแค

      ข. เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “ว่อนไสว“  ซึ่งจัดโดยสมาคมสร้างสรรค์ไทยและนิตยสารวัยหนุ่ม ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซนเตอร์

      ค. เชิญพบกับนักเขียนรางวัลซีไรต์..๒๕๔๕  ที่ห้องประชุมนาคราช วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลา  ๑๗.๐๐ น.

      ง. โรงเรียนศิลปะการแสดงจะแสดงการสาธิตเทควันโดสุดพิเศษ พร้อมลดค่าเรียนเฉพาะผู้ที่เข้าชมเวลา ๑๙.๐๐ น.

๒๒. ข้อใดไม่ใช่การเขียนประกาศ

      ก. รายได้รัฐน่าห่วง   สรรพากรเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า

      ข. ขายสวนอาหารพร้อมอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง

      ค. รับสมัครพนักงานหญิงจำนวนมาก   ห้องอาหารไนซ์

      ง. เรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ได้ผลสนใจติดต่อ   คุณปุ้ย ป..

๒๓. จดหมายประเภทใดไม่ต้องเขียนชื่อตัวบรรจงในวงเล็บใต้ลายเซ็น

      . จดหมายส่วนตัว         . จดหมายสมัครงาน      . จดหมายราชการ         . จดหมายสั่งสินค้า

๒๔. แดงเขียนจดหมายเล่าเรื่องชีวิตในต่างแดนมาให้เพื่อนในกรุงเทพฯ  เป็นจดหมายประเภทใด

      . จดหมายส่วนตัว         . จดหมายธุรกิจ            . จดหมายกิจธุระ          . จดหมายราชการ

๒๕. การบอกรหัสไปรษณีย์ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ของผู้รับให้ประโยชน์อย่างไร

      . ทุ่นค่าไปรษณียากร                                          . สะดวกในการส่งถึงผู้รับ

      . สะดวกแก่การลงทะเบียน                                 . สะดวกแก่การส่งคืนกรณีที่ส่งไม่ถึงผู้รับ

๒๖. การบอกชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้ที่ซองให้ประโยชน์อย่างไร

      . สะดวกในการตอบของผู้รับ                               . สะดวกในการส่งถึงผู้รับ

      . สะดวกแก่การลงทะเบียน                                 . สะดวกแก่การส่งคืนกรณีที่ส่งไม่ถึงผู้รับ

๒๗. จดหมายประเภทใดต้องนำไปส่งต่อพนักงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

      . จดหมายตอบรับ         . จดหมายลงทะเบียน    . จดหมายด่วนพิเศษ     . ถูกทุกข้อ

๒๘. ข้อใดถือว่า  ผิดมารยาทในการเขียนจดหมายมากที่สุด

      . ใช้กระดาษยับยู่ยี่สกปรก                                  . ใช้กระดาษที่มีรอยฉีกจากสมุด

      . ใช้กระดาษและซองสีเข้มและมีรูปภาพประกอบ  . ใช้กระดาษที่มีข้อความอื่นเขียนหรือพิมพ์อยู่แล้ว

๒๙. ข้อใดถือว่า  ผิดมารยาทในการเขียนจดหมายมากที่สุด

      . มีรอยขีดฆ่าขูดลบ                                           . เขียนด้วยดินสอดำ

      . เขียนด้วนหมึกสีแดง                                        . เขียนด้วยลายมือหวัด   อ่านไม่ชัด

๓๐. ข้อใดถือว่า  ผิดมารยาทในการเขียนจดหมายมากที่สุด

      . ใช้สรรพนามแทนผู้ส่งและผู้รับไม่เหมาะสม

      . จ่าหน้าซองบอกยศของผู้รับสูงกว่าความเป็นจริง

      . จ่าหน้าซองสะกดชื่อและนามสกุลผู้รับไม่ถูกต้อง

      . จ่าหน้าซองบอกยศหรือตำแหน่งของผู้รับต่ำกว่าความเป็นจริง

๓๑. จดหมายกิจธุระ  ควรใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

            . เรียนผู้จัดการที่นับถือ                                 . เรียนผู้จัดการที่เคารพ

            . กราบเรียนท่านผู้จัดการ                              . เรียนผู้จัดการบริษัท

๓๒. สุดาได้รับจดหมายบอกเลิกนัดของชวนชื่นมีข้อความตอนหนึ่งว่า "วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ฉันไปบ้านเธอตามที่นัดไว้ไม่ได้    เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ไปวัดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา"

ข้อความในจดหมายฉบับนี้บกพร่องอย่างไร

      . ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง                                           . มีเหตุผลไม่เหมาะสม

      . ประโยคซับซ้อนจับความไม่ได้                           . มีใจความกำกวม ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

๓๓. จดหมายถึงเพื่อนฉบับนี้ มีข้อบกพร่องอย่างไร

      "..คุณยอดชายเพื่อนรัก  นานหลายปีทีเดียวนะขอรับที่คุณกับกระผมคบกันมา   ร่วมทุกข์สุดมาด้วยกัน..."

      . ใช้ถ้อยคำอ้อมค้อม                                          . ใช้ถ้อยคำไม่น่าเชื่อถือ

      . ใช้สรรพนามไม่ถูกต้อง                                     . เรียงลำดับความไม่เหมาะสม

๓๔. สื่อชนิดใดที่นำสารไปถึงผู้รับเร็วที่สุด

      . โทรศัพท์                    . โทรเลข                      . จดหมาย                   . ไปรษณียบัตร

๓๕. ที่ ทม.๐๑๐๒/๑๒๓  กลุ่มเลข   "๑๒๓"   หมายถึงอะไร

      . เลขที่ออกหนังสือ        . เลขที่ประจำกอง         . เลขที่ประจำกรม         . เลขที่ประจำกระทรวง

๓๖. ถ้าเขียนจดหมายราชการ  จะต้องใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร

      . ถึง............., ขอแสดงความเคารพ                    . เรียน..........., ขอแสดงความนับถือ

      . เรียน..........., จึงเรียนมาเพื่อทราบ                    . กราบเรียน...,ขอแสดงความเคารพและนับถือ

 

คำตอบต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ   ๓๗ - ๔๐

            . ที่ ศธ.๐๑๑๐/๒๑๕                                   . กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๑

            . ดวงตราไปรษณียากร                                 . ที่อยู่ของผู้ฝากส่ง

๓๗. จดหมายราชการ

๓๘. อยู่หน้าซองมุมบนด้านซ้าย

๓๙. เลขรหัสไปรษณีย์

๔๐. อยู่ที่หน้าซองมุมบนด้านขวา

 

ตอนที่ ๒        อัตนัย    ข้อ    ทำทั้งข้อ ก และ ข    ลงในกระดาษขาว

            ก)  ให้นักเรียนเขียนคำเชิญชวน   ในหัวข้อต่อไปนี้  (เลือกเพียง    หัวข้อ)      (๑๐  คะแนน)

                        ๑. ไม่หนีโรงเรียน                        ๒. เข้าแถวซื้ออาหาร

                        ๓. แต่งกายถูกระเบียบ                 ๔. พูดจาสุภาพ

ข)  ให้นักเรียนเขียนจดหมายสมัครงาน    ฉบับ   ในตำแหน่งผู้จัดการบริษัทการบินไทย  จำกัด   ทุกอย่างของเนื้อหาสมมติขึ้นให้เหมาะสม             (๑๐  คะแนน)

 

๐๐๐๐๐๐๐[th41102-mid47]๐๐๐๐๐๐๐

 

เฉลย   ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วิชา  ๔๑๑๐๒  ภาษาไทย   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๗

 

.       .       .       .       .       .       .       .      .      ๑๐.

๑๑. ก   ๑๒. ข   ๑๓. ข   ๑๔. ข   ๑๕. ค   ๑๖.ข    ๑๗. ข   ๑๘. ก   ๑๙. ก   ๒๐. ก

๒๑. ค   ๒๒. ก   ๒๓.    ๒๔.    ๒๕.    ๒๖.    ๒๗.    ๒๘.    ๒๙.    ๓๐.

๓๑.    ๓๒.    ๓๓.    ๓๔.    ๓๕.    ๓๖.    ๓๗.    ๓๘.    ๓๙.    ๔๐.

[th41102-mid47]