แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เมื่อหัวถึงหมอน

 ๑) มนุษย์ทุกคนต้องเร่าร้อนเพราะอะไร
 ก. กิเลส
 ข. กุศลกรรม
 ค. ความพยาบาท
 ง. การระบาดของเชื้อโรค

 ๒) โลกจะประสบสันติสุขได้อย่างไร
 ก. ความเข้าใจกัน
 ข. ทุกคนทำตามภารกิจ
 ค. ทุกคนแผ่เมตตาจิตต่อกัน
 ง. การระลึกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ

 ๓) เมื่อนอนหลับแล้วจิตใจจะเป็นอย่างไร
 ก. มีความสุข
 ข. ไม่มีปัญหา
 ค. ตายชั่วคราว
 ง. ปราศจากความทุกข์

 ๔) เครื่องหมายแห่งความทะเยอทะยานของมนุษย์ดูได้จาก...
 ก. การนอนหลับ
 ข. ตำแหน่งการทำงาน
 ค. หัวยื่นสู่ฟ้า
 ง. ตำแหน่งของหัวและลำตัว

 ๕) เราควรระงับสติและความกระวนกระวายใจเมื่อใด
 ก. กินอาหาร
 ข. ตื่นนอน
 ค. ขณะหลับ
 ง. เมื่อหัวถึงหมอน

 ๖) คนหลับง่ายเปรียบเสมือนได้สิ่งใดจากพระผู้เป็นเจ้า
 ก. ยศศักดิ์
 ข. ตำแหน่งหน้าที่
 ค. พรอันประเสริฐ
 ง. ความเมตตากรุณา

๗) ผู้นอนหลับด้วยอาการลำบากจะประสบผลอย่างไร
 ก. ระงับสติอารมณ์ไม่ได้
 ข. เสื่อมสมรรถภาพ
 ค. หวาดระแวงกลัวอันตราย
 ง. ร่างกายอ่อนแอจิตใจทรุดโทรม

 ๘) การนอนหลับมีประโยชน์อย่างไร
 ก. จิตใจแจ่มใส
 ข. หน้าตาแจ่มใส
 ค. ร่างกายแข็งแรง
 ง. ถูกทุกข้อ

 ๙) เราควรอ่านหนังสือประเภทใด   เมื่อนอนไม่หลับ
 ก. ศาสนา
 ข. ปรัชญา
 ค. นิยายเริงรมย์
 ง. ก,ข  ถูกต้อง

๑๐) ข้อใดเป็นอุปกิเลส
 ก. ความโกรธ
 ข. การริษยา
 ค. ความรัก
 ง. ก,ข  ถูกต้อง