แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง เมื่อหัวถึงหมอน

 ๑) ผู้เขียนบทความเรื่องนี้  คือใคร
 ก. เจตน์   อติจิตต์
 ข. พ.เนตรรังษี
 ค. นายตำรา  ณ เมืองใต้
 ง. รัชกาลที่ ๖

 ๒) บทความเรื่องนี้ให้ข้อคิดพิจารณาในเรื่องใด
 ก. งานประพันธ์
 ข. ประสบการณ์ชีวิต
 ค. หลักการปฏิบัติของผู้ใหญ่
 ง. ชีวิตและความตรึกตรองในยามนอน

 ๓) สิ่งใดเกิดแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนาม
 ก. ความตาย
 ข. ความสงบสุข
 ค. ความทะเยอทะยาน
 ง. ความคิดคำนึงถึงรูป เสียง

 ๔) อะไรเป็นสิ่งพิมพ์ใจของผู้เขียน
 ก. ความสงบของคนแก่
 ข. ความกตัญญูของเด็กบ้านนอก
 ค. จริยาวัตรของท่านผู้เฒ่าผู้หนึ่ง
 ง. ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย

 ๕) ผู้เขียนพยายามปฎิบัติตามจริยาวัตรของท่านผู้เฒ่าแต่ไม่เกิดผลแต่อย่างใด   เพราะเหตุใด
 ก. ไม่เชื่อถือ
 ข. ไม่ทำตามขั้นตอน
 ค. ไม่ภาวนาก่อนนอน
 ง. ไม่เข้าถึงหลักการปฏิบัติ

 ๖) การภาวนาก่อนนอนให้ประโยชน์เรื่องใดเป็นสำคัญ
 ก. ทำให้นอนหลับ
 ข. การป้องกันอันตราย
 ค. ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและความฉลาด
 ง. เรียนหนังสือได้คล่องแคล่ว

๗) แม่โพสพ   คือใคร
 ก. ผู้รักษาข้าว
 ข. แม่ของผู้เขียน
 ค. เจ้าหน้าที่หลักเมือง
 ง. ผู้ให้กำเนิดพืชพรรณธัญญาหาร

 ๘) ผู้เขียนมีนิสัยอย่างไร
 ก. ดื้อรั้น
 ข. เชื่อง่าย
 ค. มีเหตุผล
 ง. ชอบลองดี

 ๙) อะไรไม่ใช่โรคทางใจ
 ก. ความริษยา
 ข. ความพยาบาท
 ค. ความอาสัตย์อาธรรม
 ง. ความสกปรกอันเนื่องจากจุลินทรีย์

๑๐) โรคอะไรที่ทำให้สังคมของมนุษย์วุ่นวาย
 ก. โรคทางกาย
 ข. โรคทางใจ
 ค. โรคทางสมอง
 ง. โรคทางการเมือง