แบบทดสอบเรื่อง การอ่าน

 ๑) ข้อใดเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา
 ก. อ่านประกาศข่าว
 ข. อ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าๆ
 ค. อ่านหนังสือบนรถประจำทาง
 ง. อ่านหนังสือในห้องเรียน

 ๒) หนังสือในข้อใดที่ให้ความรู้อย่างเดียว
 ก. ตำราเรียน
 ข. สารคดี
 ค. นวนิยาย
 ง. เรื่องสั้น

 ๓) หนังสือในข้อใดที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
 ก. สารคดี
 ข. วารสาร
 ค. เรื่องขำขัน
 ง. นวนิยาย

 ๔) ข้อใดเป็นการอ่านเพื่อทราบข้อเท็จจริง
 ก. อ่านเร็วๆ
 ข. อ่านแล้วสรุปใจความสำคัญๆ
 ค. อ่านโดยใช้เวลาสั้นๆ
 ง. ทั้งข้อ ข. และ ค.

 ๕) การอ่านเฉพาะเนื้อเรื่องที่ต้องการรู้รายละเอียด  เป็นการอ่านเพื่อ
 ก. ศึกษาค้นคว้า
 ข. ทราบข้อเท็จจริง
 ค. ฆ่าเวลา
 ง. นำไปใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง