แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง"ธรรมาธรรมะสงคราม"

 ๑) เรื่องธรรมาธรรมะสงคราม   จัดอยู่ในประเภทใด
 ก. เรื่องสั้น
 ข. ความเรียง
 ค. ชีวประวัติ
 ง. นิยายอุทาหรณ์

 ๒) การแต่งกายของเทวดาทั้งสองเพื่อต้องการชี้ให้เห็นถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
 ก. ฐานะ
 ข. ความชั่วดี
 ค. ความสวยงาม
 ง. ขนบประเพณี

 ๓) ผู้แต่งสมมติเอาสาเหตุใดเป็นชนวนสงคราม
 ก. ทางเดิน
 ข. ทรัพย์สมบัติ
 ค. ความเป็นใหญ่
 ง. การปฎิบัติธรรม

 ๔) "อกุศลกรรม"   หมายความว่าอย่างไร
 ก. หนทางแห่งความดี
 ข. หนทางแห่งความชั่ว
 ค. หนทางแห่งการเดินทาง
 ง. หนทางแห่งการใช้อำนาจ

 ๕) "ไตรทวาร"   หมายถึงอะไร
 ก. กาย  วาจา  ใจ
 ข. อายุ  วรรณะ  สุขะ
 ค. โลก  บาดาล  สวรรค์
 ง. สุระ  อสูรกาย  มนุษย์

 ๖) "ธวัช"   หมายถึงอะไร
 ก. ดาบ
 ข. ธง
 ค. หอก
 ง. ราชรถ

 ๗) ข้อใดเป็นนิสัยของธรรมเทวบุตร
 ก. อิจฉา  ริษยา
 ข. โกรธง่ายหายเร็ว
 ค. มีความเมตตากรุณา
 ง. ไม่ต้องการการบำเพ็ญกุศลู

 ๘) "คัคนานต์"   หมายถึงข้อใด
 ก. อัมพร
 ข. สัประยุทธ์
 ค. สุระ
 ง. ไม่มีข้อที่ต้องการ

 ๙) ทวีปใดที่อยู่ตอนใต้ของเขาพระสุเมรุ
 ก. ชมพูทวีป
 ข. อมรโคยานทวีป
 ค. อุตรกุรุทวีป
 ง. บุพพวิเทหทวีป

๑๐)  "แล้วสั่งขบวนเดินหน    ประทักษิณวน    ชมพูทวีปมหาสถาน ฯ"
         ผู้สั่งทัพ คือใคร
 ก. สุระ
 ข. อสูร
 ค. ธรรมเทวดา
 ง. อธรรมเทวดา