แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง"ธรรมาธรรมะสงคราม"

 ๑) คำว่า  "ประทักษิณวน"   หมายความว่าอย่างไร
 ก. การเวียนขวา
 ข. การเวียนว้าย
 ค. การไปทางใต้
 ง. การไปทางเหนือ

 ๒) "ชมพูทวีป"  หมายความว่าอย่างไร
 ก. โลกบาดาล
 ข. โลกมนุษย์
 ค. โลกสวรรค์
 ง. โลกของอสูรกาย

    อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  ข้อ ๓-๔
      "สัญญามีตรามั่น   ก็เรียกกระดาษชิ้น  จะทิ้งธรรมะสิ้น   เพราะอ้างคำว่าจำเป็น"

 ๓) คำประพันธ์นี้   เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
 ก. กาพย์ยานี ๑๑
 ข. กาพย์ฉบัง ๑๖
 ค. กลอนสุภาพ
 ง. กาพย์ยานี ๑๔
 ๔) เหตุผลใดจึงเปรียบสัญญาหรือข้อตกลงที่ถูกต้อง  เหมือนแผ่นกระดาษธรรมดา
 ก. ล้าสมัย
 ข. ขาดความเป็นธรรม
 ค. เขียนข้อบังคับด้วยเศษกระดาษ
 ง. คนไม่ปฎิบัติตามโดยอ้างความจำเป็น

    อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม   ข้อ ๕-๗
       "ฝ่ายฝูงเทพกัญญา   ก็โปรยบุปผา  มาเกลื่อน ณ พื้นปัถพี"

 ๕) "เทพกัญญา"   หมายถึงอะไร
 ก. หญิงสาวสวย
 ข. หญิงชาววัง
 ค. หญิงทั่วไป
 ง. นางฟ้า
 ๖) พิธีการโปรยดอกไม้ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
 ก. ขจัดภัย
 ข. อวยพรชัย
 ค. ปราบศัตรู
 ง. ให้เกิดกำลังใจ
 ๗) การทำพิธีนี้เกิดขึ้นเมื่อใด
 ก. ก่อนการต่อสู้
 ข. ขณะต่อสู้
 ค. การต่อสู้จะสิ้นสุด
 ง. หลังจากได้ชัยชนะศัตรู

 ๘) วรรณะใดที่มีอาชีพเป็นช่าง
 ก. กษัตริย์
 ข. พราหมณ์
 ค. แพศย์
 ง. ศูทร

 ๙) ข้อใดเป็นกามาพจร
 ก. ดุสิต
 ข. เปรต
 ค. อสูรกาย
 ง. นรก

๑๐) นรชาตินิกรชน   หมายความว่าอย่างไร
 ก. คน
 ข. คนดี
 ค. คนชั่ว
 ง. ครึ่งคนครึ่งสัตว์