แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องสวรรค์ชั้นกวี

 ๑) กวีนิพนธ์ชื่อ สวรรค์ชั้นกวี"  เป็นบทประพันธ์ของใคร
 ก. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 ข. หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ   รัชนี
 ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

 ๓) คำว่า "สวรรค์"  ตามคติพุทธศาสนา หมายถึงอะไร
 ก. แดนของผู้บำเพ็ญความดี
 ข. ที่สถิตของบรรดากวีผู้ล่วงลับไปแล้ว
 ค. แดนแห่งความสุขสบาย
 ง. ที่อยู่ของเทวดา-นางฟ้า


 ๕) สิ่งที่นักเรียนน่าจะมีความเห็นตรงกันจากเรื่อง สวรรค์ชั้นกวี  คือข้อใด
 ก. การใช้ถ้อยคำในบทกวีที่มีความไพเราะเพราะพริ้ง
 ข. มีมโนภาพตรงกัน
 ค. มีจินตนาการของแต่ละคนตรงกัน
 ง. เป็นประสบการณ์ที่ได้รับตรงกัน


 ๗) คำใดเขียนสะกดไม่ตรงกับคำที่เขียนในปัจจุบัน
 ก. โอภาส
 ข. รส
 ค. สุโนค
 ง. ภายหน้า

 ๙) "รเมียร" (ระเมียร)  หมายความว่าอย่างไร
 ก. ดู
 ข. งาม
 ค. ปรารถนา
 ง. ประเสริฐ
 ๒) บทนิพนธ์เรื่องนี้  คัดมาจากหนังสือเล่มใด
 ก. มณีพลอยร้อยแสง
 ข. สามกรุง
 ค. รวมเรื่องเอก
 ง. ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา ๔) ผู้นิพนธ์เรื่องนี้  มีความสามารถด้านใดเด่น อันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากที่สุด
 ก. การเกษตร
 ข. ด้านอักษรศาสตร์
 ค. การคลัง
 ง. การสหกรณ์

 ๖) บทกวีเรื่องสวรรค์ชั้นกวีนั้น แบ่งเนื้อความเป็น ๒ ช่วง  ช่วงแรกพรรณนาถึงกวีทัศน์และจินตนาการของกวีว่าสวรรค์มีสภาพเป็นอย่างไร  ส่วนช่วงหลังกล่าวถึงสิ่งใด
 ก. พรรณนาถึงความเป็นอยู่ของกวี
 ข. แสดงความคารวะที่ผู้ทรงนิพนธ์มีต่อกวี
 ค. ชี้แจงการอ่านบทกวีนิพนธ์ว่าควรจะอ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ
 ง. พรรณนาถึงแดนสวรรค์ชั้นต่างๆ ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร

 8) คำในข้อใดไม่แสดงให้เห็นอาการเคลื่อนไหว
 ก. โบก
 ข. โผ
 ค. โปรย
 ง. พราว

๑๐) ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า "รุจ"
 ก. ดู
 ข. งาม
 ค. ปรารถนา
 ง. ประเสริฐ