แบบทดสอบหลังเรียน

 ๑) พระยาธรรมปรีชา(แก้ว)  ซึ่งแต่งหนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา  เป็นกวีในรัชกาลใด
 ก. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 ข. พระเจ้ากรุงธนบุรี
 ค. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 ง. พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 ๒) จากนำเรื่องเสนาะฉันท์   คำว่า "ชวดรางวัล"  ความหมายในที่นั้นหมายความว่าอย่างไร
 ก. ไม่ได้รางวัล
 ข. ชวดให้รางวัล
 ค. รางวัลให้ชวด
 ง. ไม่มีรางวัล

 ๓) "เสียงของกวีนิพนธ์นั้น   เสนาะยิ่งกว่าเสียงแห่ง.... "
 ก. ดนตรี
 ข. นกการเวก
 ค. สาวงาม
 ง. เสียงสวรรค์

 ๔) คำว่า  "ฉันท์"   ในความหมายในหนังสือเล่นนี้  หมายถึงอะไร
 ก. คำประพันธ์ชนิดหนึ่ง
 ข. บทกวีนิพนธ์
 ค. เสนาะฉันท์
 ง. คำประพันธ์ทุกชนิด

 ๕) สารสำคัญในโคลง ๒ บทนี้   กวีประสงค์ที่จะสื่อสิ่งใดมายังผู้อ่าน
 ก. เสียงของกวีนิพนธ์   มีความไพเราะยิ่งกว่าเสียงใดๆ
 ข. เสียงของกวีนิพนธ์   มีความไพเราะดังเสียงสวรรค์
 ค. เสียงของกวีนิพนธ์นั้น   ไพเราะดังเสียงนกการเวก
 ง. เสียงของกวีนิพนธ์นั้น   ไพเราะดังเสียงสาวสวย