แบบทดสอบหลังเรียน พูดให้สัมฤทธิ์ผล

 ๑) ข้อใดเป็นความมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการพูด
 ก. สามารถพูดตรงประเด็น
 ข. สามารถสื่อความหมายให้สำเร็จได้
 ค. สามารถพูดอย่างมีมารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ
 ง. สามารถแสดงความรู้สึกหรือความรู้นึกให้เข้าใจง่าย

 ๒) การพูดที่สัมฤทธิ์ผลมีลักษะอย่างไร
 ก. พูดชัดถ้อยชัดคำ
 ข. พูดถูกกาลเทศะ
 ค. พูดให้คนคล้อยตามได้
 ง. พูดน้อยแต่กินความมาก

 ๓) ข้อใดสำคัญที่สุดจะทำให้ท่านสามารถพูดให้คนอื่นฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ก. เตรียมตัวให้พร้อม
 ข. มีความจริงใจต่อผู้ฟัง
 ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 ง. เลือกเฟ้นคำพูดให้สละสลวย

 ๔) ข้อใดเป็นลักษณะการพูดที่ดีที่สุด
 ก. พูดอย่างมีเหตุผล
 ข. พูดชัดเจนถูกต้อง
 ค. พูดได้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง
 ง. พูดตรงประเด็นและกะทัดรัด

 ๕) ข้อใดเป็นศิลปะการพูดที่ผู้ฟังพอใจที่สุด
 ก. พูดให้เข้าใจง่ายและกระชับ
 ข. แสดงความเป็นกันเองกับผู้ฟัง
 ค. แสดงท่าทางประกอบคำพูดทุกขณะ
 ง. พูดแต่เนื้อหาและสาระอันเป็นประโยชน์

 ๖) ข้อใดแสดงว่าผู้พูด พูดเป็น
 ก. เธอตั้งใจเรียนดี   แต่ก็ยังสู้สุมาลีไม่ได้นะ
 ข. การใช้ภาษาของเธอยังไม่ดีพยายามหน่อยนะ
 ค. ถ้าฝึกเขียนบ่อยๆ ภาษาของเธอก็จะดีขึ้นเอง
 ง. ถ้าเธอขยันตั้งแต่ต้นก็คงไม่สอบตกอย่างนี้หรอก

 ๗) ข้อใดไม่ใช่การเตรียมบุคลิกภาพของผู้พูด
 ก. การเตรียมจังหวะในการพูดไม่ให้ช้าหรือเร็วเกินไป
 ข. การเตรียมเลือกสรรเนื้อหาเพื่อให้แง่คิดได้อย่างเหมาะแก่โอกาส
 ค. การเตรียมท่าเดินขึ้นเวทีให้มีท่าทางที่กระฉับกระเฉง และมีความกระตือรือร้น
 ง. การเตรียมเครื่องตกแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น  คนอ้วนไม่ใส่เสื้อที่มีลวดลายเล็กเล็ก

 ๘) หากมีผู้ฟังคนหนึ่งวิจารณ์ผู้พูดซึ่งพูดต่อหน้าประชุมชนว่า  "ฉันว่าเขาก็พูดดีอยู่หรอก  แต่ถ้าสบตากับผู้ฟังหน่อยและน่ายิ้มซักนิด  การพูดวันนี้จะดีมากทีเดียว"   ท่านคิดว่าผู้พูดมีจุดบกพร่องในข้อใด
 ก. ขาดการวิเคราห์ผู้ฟัง
 ข. ขาดความจริงใจต่อผู้ฟัง
 ค. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 ง. ขาดอวัจนภาษาบางประการ

 ๙) การเตรียมการพูดที่ดีควรมีลำดับอย่างไร
      ๑) กำหนอขอบข่ายของเรื่องที่จะพูด
      ๒) กำหนดเรื่องและจุดมุ่งหมายที่จะพูด
      ๓) เตรียมเนื้อหาและลำดับเรื่องที่จะพูด
      ๔) ซักซ้อมการพูดและการใช้ภาษา
 ก. ๑-๒-๓-๔
 ข. ๒-๑-๓-๔
 ค. ๑-๓-๒-๔
 ง. ๒-๔-๑-๓

๑๐) ข้อใดเว้นจังหวะในการพูดได้ถูกต้อง
 ก. ตู้สีนี้ดูด้าน/หน้าสวยกว่าดูด้านข้าง
 ข. เขานั่งรถเลยไปเลย/ต้องเดินย้อนกลับมา
 ค. เห็นใครแปลกหน้าแปลก/ตามาบอกพ่อนะ
 ง. พอเขาถาม/ฉันไม่รู้ว่าจะตอบ/แทนเธออย่างไรดี