แบบทดสอบก่อนเรียน พูดให้สัมฤทธิ์ผล

 ๑) การพูดที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นจากสิ่งใดเป็นลำดับแรก
 ก. การรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง
 ข. การรู้จักสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง
 ค. ความสามารถในการรวบรวมเนื้อหา
 ง. การสังเกตวิธีการที่ดีและมีโอกาสฝึกฝน

 ๒) ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของผู้พูดที่มีประสิทธิภาพ
 ก. สามารถพูดได้ชัดเจน
 ข. มีความรู้ในเรื่องที่จะพูด
 ค. มีวัตถุประสงค์ในการพูดแน่ชัด
 ง. ใช้ถ้อยคำที่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากที่สุด

 ๓) หัวหน้าห้องจะพูดอย่างไรเพื่อให้เพื่อนทำความสะอาดชั้นเรียน
 ก. พวกเธอต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน
 ข. ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทำความสะอาดห้องเรียน
 ค. ขอให้ทุกๆ คนทำความสะอาดห้องเรียนอย่ากินแรงเพื่อน
 ง. ใครเป็นเวรทำความสะอาดวันนี้ต้องทำหน้าที่  มิฉะนั้นจะถูกรายงาน

 ๔) การพูดเรื่อง "ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข" เหมาะกับบุคคลวัยใด
 ก. วัยเด็ก
 ข. วัยรุ่น
 ค. วัยกลางคน
 ง. วัยชรา

 ๕) จากข้อความที่ว่า "ควรดื่มวารีสะอาดอย่างน้อยวันละ ๖ แก้ว"   บกพร่องเรื่องใดมากที่สุด
 ก. ขาดผู้ส่งสาร
 ข. ขาดผู้รับสาร
 ค. ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสม
 ง. สื่อที่ใช้ไม่ถูกต้อง

 ๖) ข้อใดเป็นคำสั่งที่ขาดความชัดเจนแจ่มแจ้ง
 ก. ห้ามมิให้เดินลัดสนาม
 ข. โปรดอย่าเดินลัดสนาม
 ค. ห้ามเดินตัดสนาม
 ง. เขตสนามห้ามเข้า

 ๗) ถ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสกว่า   ควรพูดอย่างไร
 ก. ช่วยหยิบหนังสือส่งให้ด้วยค่ะ……….ขอบใจมากค่ะ
 ข. ช่วยหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยซิคะ………ดีมากค่ะ
 ค. โปรดหยิบหนังสือเล่มนั้นให้ด้วยจ้ะ  นั่นแหละ……….ขอบคุณมาก
 ง. โปรดหยิบหนังสือเล่มนั้นให้ด้วยค่ะ…………ขอบคุณมากค่ะ

 ๘) การแสดงท่าคว่ำมือประกอบการพูด   มีความหมายอย่างไร
 ก. ปฏิเสธ
 ข. ยอมรับ
 ค. ยอมแพ้
 ง. ยุติการพูด

 ๙) ข้อใดเป็นสื่อในการพูดในที่ประชุม
 ก. แสงสว่าง
 ข. เครื่องขยายเสียง
 ค. บรรยากาศในห้องประชุม
 ง. ถูกทุกข้อ

๑๐) อาชีพใดต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาพูดมากที่สุด
 ก. พนักงานขาย
 ข. ผู้จัดการบริษัท
 ค. พนักงานต้อนรับ
 ง. หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่