แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอิเหนา

 ๑) ท้าวดาหาไปแก้บนที่นอกเมืองดาหา   เนื่องในโอกาสใด
 ก. ทำสงครามชนะ
 ข. หายจากประชวร
 ค. ทำตามประเพณี
 ง. งานแต่งงานบุษบา

 ๒) ท้าวดาหาไปแก้บน ณ ที่ใด
 ก. นอกเมืองดาหา
 ข. เขาวิลิศมาหรา
 ค. ภูเขาทอง
 ง. วัดพระแก้ว

 ๓) บุหลัน   หมายถึง...
 ก. ต้นไม้
 ข. ดวงอาทิตย์
 ค. พระจันทร์
 ง. ดอกไม้

 ๔) อิเหนาออกเที่ยวป่าพร้อมด้วยบริวาร  โดยปลอมตัวเป็นโจรป่าชื่ออะไร
 ก. จรกา
 ข. ดาหา
 ค. มิสาระปันหยี
 ง. กะหมังกุหนิง

 ๕) ใครเป็นใหญ่ที่สุด
 ก. ปะตาระกาหลา
 ข. ท้าวกุเรปัน
 ค. อิเหนา
 ง. ท้าวดาหลัง

 ๖) ท้าวกะหมังกุหนิงยกทัพมาตีเมืองดาหาเพราะเหตุใด
 ก. ชิงนางบุษบา
 ข. แก้แค้นอิเหนา
 ค. แก้บน
 ง. มีคนยุยง

 ๗) ข้อใดแสดงถึงการประกอบอาชีพของราษฎร ในเรื่องอิเหนา
 ก. ช่วยกันหาบหิ้วหอบที่นอน
 ข. ยักย้ายเงินทองไปเที่ยวฝัง
 ค. ผ่อนครัววัวควายแอกไถ
 ง. พวกผู้หญิงวิ่งหาสาแหรกคาน

 ๘) สมัยก่อนใช้อะไรเป็นสัญญาณจัดทัพ
 ก. ปืน
 ข. ฆ้อง
 ค. กลอง
 ง. นกหวีด

 ๙) ผู้แต่งเรื่องอิเหนา  ตอนที่ใช้เป็นบทเรียนนี้คือใคร
 ก. รัชกาลที่ ๑
 ข. รัชกาลที่ ๒
 ค. รัชกาลที่ ๓
 ง. รัชกาลที่ ๔

๑๐) อิเหนาให้ใครไปแต่งถ้ำ
 ก. สียะตรา
 ข. ประสันตรา
 ค. กะระตาหลา
 ง. สังคามาระตา