แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอิเหนา

 ๑) อะไรคือจุดมุ่งหมายสำคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา
 ก. เพื่อความเพลิดเพลิน
 ข. เพื่อใช้เล่นละครใน
 ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
 ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑

 ๒) กลอนบทละคนเรื่องอิเหนามีคุณค่าเชิงวรรณคดีมรดกในแง่ใด
 ก. เป็นเองจริงในพระราชพงศาวดารของชวา
 ข. แทรกขนบธรรมเนียมประเพณีของชวาไว้ด้วย
 ค. แทรกเรื่องราวที่เป็นประเพณีต่างๆ ของไทยไว้ด้วย
 ง. เป็นที่มาในการจัดท่ารำและคำร้องให้สัมพันธ์กัน

 ๓) "อิเหนา"  บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒   ดำเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร
 ก. รัชกาลที่ ๑
 ข. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
 ค. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
 ง. พระเจ้ากรุงธนบุรี

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้   แล้วตอบคำถามข้อ ๔-๖
   "ตัวสิอยู่ปักมาหงัน               ใช่วงศ์อสัญแดหวา
   เหตุใดว่าเป็นอนุชา               นับในวงศาประการใด
   หรือหนึ่งพึ่งจะมาเป็นน้อง      เกี่ยงข้องรักกันเป็นไฉน
   เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ      จงบอกไปแต่จริงบัดนี้"
 ๔) คำว่า "ตัว"  ในที่นี้หมายถึงใคร
 ก. จรกา
 ข. ท้าวปะหมัน
 ค. วิหยาสะกำ
 ง. สังคามาระตา

 ๕) ใครเป็นผู้พูด
 ก. จรกา
 ข. สิงหัดส่าหรี
 ค. กะหมังกุหนิง
 ง. วิหยาสะกำ

 ๖) ผู้พูดมีจุดประสงค์อย่างไร
 ก. เย้ยหยัน
 ข. เหยียดหยาม
 ค. ปรามอยู่ในที
 ง. ประชดประชัน

 ๗) คำศัพท์กลุ่มใดมีความหมายต่างพวกจากข้ออื่น
 ก. ภูษา   ปั้นเหน่ง   ทองกร
 ข. อุบะ   กุณฑล   สังวาล
 ค. กะระตา   มณฑก   ทับทรวง
 ง. สนับเพลา   เจียระบาด   ทับทรวง

 ๘) อิเหนาตอน "ศึกกะหมังกุหนิง"   มีมูลเหตุมาจากอะไร
 ก. ความรัก
 ข. ความโลภ
 ค. ความเห็นแก่ตัว
 ง. ความใฝ่สูงเกินศักดิ์

   ๙) "แกล้งจะให้เกิดการโกลาหล      ร้นรนไปทั่วทุกเส้นหญ้า
         เสื่อมเดชเพศพงศ์เทวา             ศึกมาถึงราชธานี"
            ผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คือใคร    ตามความคิดของท้าวดาหา
 ก. จรกา
 ข. อิเหนา
 ค. วิหยาสะกำ
 ง. ท้าวกะหมังกุหนิง

๑๐) คำประพันธ์ใดไม่แสดงความเชื่อทางไสยศาสตร์
 ก. ขึ้นเกยกิริณีที่ประทับ   ผันพักตร์สู่พายัพทิศา
 ข. พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง   ประโคมคึกกึกก้องท้องสนาม
 ค. ปุโรหิตฟันไม้ข่มนาม   ทำตามตำรับพิชัยยุทธ์
 ง. ชีพ่อก็เบิกโขลนทวาร   โอมอ่านอาคมคาถา