Top Page
Main Page

อิเหนา
อิเหนา
อิเหนา
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ เนื้อเรื่อง
๏ เอกสารประกอบการเรียน
๏ ทดสอบหลังเรียน

พูดให้สัมฤทธิ์ผล
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ เอกสารประกอบการเรียน
๏ ทดสอบหลังเรียน

ฟังให้สัมฤทธิ์ผล
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ รับสารด้วยการฟัง
๏ มารยาทในการฟัง
๏ ทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกหัดทบทวน
๏ แบบฝึกหัด ๑  (อิเหนา)
๏ แบบฝึกหัด ๒  (พูดให้สัมฤทธิ์ผล)

ผลงานนักเรียน
๏ 
๏ 

walking