แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง การใช้คำ


เติมคำลงช่องว่างให้เหมาะสมกับข้อความ   (ชี้เมาส์บนคำที่ต้องการ)


      - 
๑. พ่อ.............ว่าลูกจะมีเงินไม่พอใช้  จึงรีบส่งไปให้
๒. พ่อ.............ลูกมาก คอยติดตามถามข่าวอยู่เสมอ

      - 
๓. ท่านผู้นี้มีความ.............ต่อเพื่อนบ้าน  รู้ว่าใครทุกข์ร้อนก็หาทางช่วยเหลืออยู่เสมอ
๔. ท่านผู้นี้มีความ.............ต่อเพื่อนบ้าน  อนุญาตให้เพื่อนบ้านมาตักน้ำที่บ่อน้ำของท่าน

      - 
๕. ด้วยความที่ไม่เคยช่วยเหลือใครๆ มาเลย  ถึงคราว...............จึงไม่รู้จะบากหน้าไปหาใคร
๖. ด้วยความที่ไม่เคยปฏิเสธใครเลย  ภาระทั้งหมดจึงมา..............อยู่ที่เขาคนเดียว

      - 
๗. ถามเท่าไรก็ไม่ยอมตอบ  ไม่ทราบว่ามัว............อยู่เพราะอะไร
๘. สั่งให้ลงมือทำได้แล้ว  แต่ไม่ยอมทำ ไม่ทราบว่ามัว............เพราะอะไร

      - 
๙. ครูต้องการ............ให้นักเรียนรู้จักหาความรู้
๑๐. บิดามารดาต้องการให้บุตรเป็นคนรู้จักหาความรู้จึง............บุตรให้อยู่ในความดูแลของครู