กิจกรรม เรื่องการใช้คำ

 ๑) กินโอเลี้ยงใช้ภาษาเขียนว่ากระไร
 ก. ดื่มกาแฟดำ
 ข. ดื่มกาแฟเย็น
 ค. จิบกาแฟดำเย็น
 ง. ดื่มกาแฟดำเย็น

 ๒) เขาโดดร่มทั้งวันโดยอ้างเหตุผลว่าปวดหัว   ใช้ภาษาเขียนว่ากระไร
 ก. เขาลางานทั้งวันโดยอ้างเหตุผลว่ามึนศีรษะ
 ข. เขาหลบงานทั้งวันโดยอ้างเหตุผลว่าปวดศีรษะ
 ค. เขาทิ้งงานทั้งวันโดยอ้างเหตุผลว่าเวียนศีรษะ
 ง. เขาหยุดงานทั้งวันโดยอ้างเหตุผลว่าปวดศีรษะ

 ๓) เขาเดินไปโดนถ้วยแก้วจึงโดนนายดุ   ใช้ภาษาเขียนว่ากระไร
 ก. เขาเดินไปถูกถ้วยแก้วจึงถูกนายดุ
 ข. เขาเดินไปถูกถ้วยแก้วจึงโดนนายดุ
 ค. เขาเดินไปโดนถ้วยแก้วจึงถูกนายดุ
 ง. ข้อ  ก หรือ ค

 ๔) ในการเขียนที่เป็นแบบแผนควรใช้ข้อความใดแทน  คลุกเคล้าอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา
 ก. ผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยา
 ข. พัวพันกับแม่น้ำเจ้าพระยา
 ค. เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา
 ง. คลุกคลีอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา

 ๕) "กลางคืน"   ใช้ภาษาร้อยกรองว่ากระไร
 ก. กาฬวาร
 ข. สนธยา
 ค. รัตติกาล
 ง. ทิวา

 ๖) คอ  ใช้ภาษาร้อยกรองว่ากระไร
 ก. ศอ
 ข. หนุ
 ค. กัณฐ์
 ง. ข้อ  ก หรือ ค

๗) ข้อใดเป็นคำภาษากลางคู่กับภาษาถิ่น
 ก. รถ-รา
 ข. เสื่อ-สาด
 ค. เสื้อ-แสง
 ง. เปื้อน-เปรอะ

 ๘) ประโยคใดใช้ภาษาพูดปนภาษาเขียน
 ก. ฉันจะโทรฯมาหาเธอพรุ่งนี้นะ
 ข. เราอยู่ที่เมืองกาญจน์ราว ๒ สัปดาห์
 ค. ระยะทางจากบ้านถึงใหญ่ราว ๒ กิโล
 ง. เราแวะทานข้าวที่บางปะอินระหว่างเดินทางกลับ

 ๙) ผู้พูดกล่าวเริ่มต้นการพูดหรือการอภิปรายในที่ประชุมสาธารณะที่มีพระสงฆ์รวมอยู่ด้วยควรเริ่มการพูดด้วยข้อความใดจึงจะเหมาะสม
 ก. พระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
 ข. นมัสการพระคุณเจ้า   ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
 ค. นมัสการพระคุณเจ้า   สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
 ง. สวัสดีพระคุณเจ้า   และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

๑๐) พระภิกษุนอน  ใช้คำว่าอะไร
 ก. จำศีล
 ข. จำวัด
 ค. จำวัตร
 ง. ทำวัตร