แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เรียงความ

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  ๑-๒
   ๑. ปัญหาการทำงานของมูลนิธิ  คือ  ไม่ให้ความร่วมมือกับประชาชน
   ๒. พระพุทธรูปสำริดองค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน รัชกาลที่ ๓   ขณะนี้สวมจีวรที่ชาวบ้านมีศรัทธาร่วมใจถวาย
   ๓. งานอดิเรกของคุณอภิรดี  คือ  การตระเวนซื้อเพชรและออกแบบเมื่อยามงานเบาบาง
   ๔. ถ้ามองจากความเป็นจริง   ท่านผู้มีใจเป็นธรรมคงจะลึกซึ้งดีว่า   พระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

 ๑) ข้อใดใช้คำผิดหน้าที่
 ก. ข้อ ๑
 ข. ข้อ ๒
 ค. ข้อ ๓
 ง. ข้อ ๔
 ๒) ข้อใดใช้คำไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน
 ก. ข้อ ๑
 ข. ข้อ ๒
 ค. ข้อ ๓
 ง. ข้อ ๔

 ๓) ประโยคใด ไม่ จบความ
 ก. เด็กๆ กับงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ  การปั้น  การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่มาจากจินตนาการของเด็กที่ถ่ายทอดลงในงานลักษณะต่างๆ
 ข. ตุ๊กตาชาววังไม่ใช่เป็นเพียงของเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น   หากแต่เป็นตำนานสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกสั่งมาจากบรรพบุรุษ   ยากที่จะหาตุ๊กตาที่ใดในโลกเสมอเหมือน
 ค. ดินแดนแถบนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความเพลิดเพลินใจอย่างยิ่งแล้วยังมีอาหารรสเด็ดให้เลือกกินอย่างสำราญ   ทั้งอาหารคาวหวานหลากหลาย
 ง. บ้านริมคลองที่เคยมีพระมาบิณฑบาตตอนเช้าๆ มีเรือพายมาขายก๋วยเตี๋ยวตอนบ่าย  ขายกาแฟ  ขายขนมครก   ส่วนที่แพริมน้ำก็จะขายผลไม้  เด็กเล็กๆ วิ่งเล่นกระโดดน้ำส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว