แบบทดสอบเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

 ๑) เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี  แสดงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับบทกวีไทยและบทกวีจีน   ส่วนที่สำคัญที่สุด   อย่างไร
 ก. ทรงชี้ให้เห็นกลวิธีนำเสนอของกวีทั้งสอง  ที่แตกต่างกัน
 ข. กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนา
 ค. สะท้อนให้เห็นพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของพระองค์ที่มีต่อชาวนา
 ง. แสดงถึงความเข้าพระทัยปัญหาต่างๆ ของชาวนา

 ๒) สิ่งที่นักเรียนควรศึกษาและพิจารณา   ในการอ่านเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี
 ก. แนวความคิดที่แจ่มแจ้งชัดเจน
 ข. กลวิธีการนำเสนอ
 ค. ลำดับความให้ผู้อ่านเข้าใจได้สะดวก
 ง. การใช้ถ้อยคำและการผูกประโยค

 ๓) สรรพนามในบทกวี ผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์  ที่ใช้ว่า "กู"   แสดงว่าผู้ที่พูดคือใคร
 ก. ผู้เขียน
 ข. ชาวนา
 ค. ผู้อ่าน
 ง. ไม่เฉพาะว่าใคร

 ๔) ชื่อกวีจีนที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์  เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี   คือใคร
 ก. ถัง
 ข. อู่ซี่
 ค. หลี่เชิน
 ง. ณ้อปาอ๋อง

 ๕) เทคนิคในการนำเสนอเนื้อหาบทกวีจีน   คือวิธีใด
 ก. บรรยายให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวนาในยุคนั้น
 ข. เสมือนกับนำชาวนามาบรรยาย เรื่องของตนให้ผู้อ่านฟัง
 ค. บรรยายความรู้สึกอันเกิดจากความสะเทือนใจ  ออกเป็นบทกวี
 ง. บรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม

 ๖) เทคนิคในการนำเสนอเนื้อหาบทกวีไทย   คือวิธีใด
 ก. บรรยายให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวนาในยุคนั้น
 ข. เสมือนกับนำชาวนามาบรรยาย เรื่องของตนให้ผู้อ่านฟัง
 ค. บรรยายความรู้สึกอันเกิดจากความสะเทือนใจ  ออกเป็นบทกวี
 ง. บรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม

๗) เมื่ออ่านบทพระราชนิพนธ์ เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี  จบลง   พอสรุปได้ว่ากวีไทยกับกวีจีน
 ก. ร่วมสมัยกัน
 ข. อยู่คนละสมัยกัน
 ค. อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
 ง. เป็นมิตรกัน

 ๘) "เมื่อครั้งเป็นนิสิต  ข้าพเจ้าได้เคยอ่านผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์  อยู่บ้าง   แต่ก็ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด  หรือวิเคราะห์อะไร... "  น่าจะเป็นช่วงใดของบทพระราชนิพนธ์   เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี
 ก. ช่วงความนำ
 ข. ช่วงเนื้อเรื่อง
 ค. ช่วงความลงท้าย
 ง. ช่วงสรุป

 ๙) สารสำคัญของบทกวีทั้งสอง   มีส่วนเหมือนกัน   คือข้อใด
 ก. วิธีการนำเสนอ
 ข. สะท้อนให้เห็นเมตตาธรรม  ที่มีต่อชาวนา
 ค. แสดงถึงความเข้าใจปัญหาต่างๆ ของชาวนา
 ง. กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนา

๑๐) สารสำคัญของบทกวีทั้งสอง   มีส่วนต่างกันอย่างไร
 ก. วิธีการนำเสนอ
 ข. สะท้อนให้เห็นเมตตาธรรม  ที่มีต่อชาวนา
 ค. แสดงถึงความเข้าใจปัญหาต่างๆ ของชาวนา
 ง. กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนา