Top Page
Main Page

ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ เนื้อเรื่อง
๏ เอกสารประกอบการเรียน
๏ ทดสอบหลังเรียน

อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข
๏ เอกสารประกอบการเรียน

การใช้คำ
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ การใช้คำในสถานการณ์ต่างๆ
๏ การใช้คำ
๏ ทดสอบหลังเรียน

เรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ การวางโครงเรื่อง
๏ กระบวนการคิดกระบวนการเขียน
๏ ตัวอย่างการเขียน
๏ ทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกหัดทบทวน
๏ แบบฝึกหัด ๑  (การใช้คำ)
๏ แบบฝึกหัด ๒  (เขียนถูก-ผิด)

ผลงานนักเรียน
๏ 
๏ 

walking