แบบทดสอบ เรื่อง  การเขียนคำเชิญชวน

 ๑)          "อันสยามเป็นบ้านเกิด    เมืองนอน
          ดุจบิดามารดร                   เปรียบได้
          ยามสุขสโมสร                   ทุกเมื่อ
          ยามศึกทุกข์ยากไร้            ปลาตเร้นฤๅควร"      ข้อความนี้ผู้เขียนใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ
 ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
 ข. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
 ค. การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล
 ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ

 ๒) คำขวัญข้อใดที่ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
 ก. รักชาติต้องพัฒนา  รักป่าต้องอนุรักษ์
 ข. ป่าไม้บำรุงชาติ  ป่าพินาศชาติวอดวาย
 ค. ดุลธรรมชาติจะสิ้นไป  หากวันใดไทยสิ้นป่า
 ง. ฝนตกทั่วฟ้าเพราะป่าช่วยไว้  ไร้สิ้นอุทกภัยเมืองไทยร่มเย็น

 ๓) "คุณไม่หยุดใฝ่หาสิ่งใหม่ๆ  ในชีวิต  นั่นเพราะคุณเป็นคนไม่ไฟ  คุณเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ ได้นานกว่าใคร  นั่นเพราะคุณเป็นคนอารมณ์เย็น  คุณรู้สึกเพลินๆ สบายๆ เมื่อดื่ม "สลิล" ผสมน้ำแข็ง  นั่นเพราะคุณเป็นคนอารมณ์เย็นแต่มีไปในหัวใจ"
      ข้อความนี้ ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ
 ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
 ข. การแสดงเหตุผลให้ประจักษ์
 ค. การแสดงอารมณ์ร่วมให้ประจักษ์
 ง. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งดีและเสีย