แบบทดสอบหลังเรียน

 ๑) "การตัดต้นไม้ทำลายป่า  การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย  ล้วนเป็นมูลเหตุในการทำลายสภาพแวดล้อม  แล้วพรุ่งนี้จะยังมีอากาศหลงเหลืออยู่อีกหรือ  เรามาช่วยกันปกป้องชีวิตและสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษเสียตั้งแต่วันนี้  พรุ่งนี้จะได้มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ"
     ผู้เขียนใช้กลวิธีใด   ในการโน้มน้าวใจ
 ก. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
 ข. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
 ค. แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล
 ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกร่วมกัน

 ๒) "คนส่วนมากลืมนึกไปว่า  เมื่อเราพบสิ่งที่เราเรียกว่าขยะหรือสิ่งเหลือใช้  ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว และจะกลับเป็นสิ่งเดิมก็ไม่ได้  เมื่อต้นไม้ถูกตัดมาทำกระดาษโดยกระบวนการต่างๆ เราจะใช้ทรัพยากรนั้นมาแปรรูปให้กลับเป็นอย่างเดิมย่อมทำไม่ได้  ในแง่ของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้ว  เราจำเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคหรือใช้สิ่งของต่างๆ ให้น้อยลงเสียตั้งแต่เบื้องต้น"
      ข้อความนี้ มีลักษณะการเขียนแบบใด
 ก. อธิบาย
 ข. โต้แย้ง
 ค. ให้ข้อมูล
 ง. โน้มน้าวใจ

 ๓)  ก. ทำผิดกฎจราจร  พึงสังวรอันตราย
      ข. ช่วยสังคม  ช่วยชาติ  อย่าให้ขาดเรื่องวินัย
      ค. ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกจิตใจให้มีคุณธรรม
      ง. ข้ามถนนตรงทางม้าลาย  ลดอันตรายให้น้อยลง
            คำขวัญข้อใดใช้เหตุผลในการโน้มน้าวใจ
 ก. ข้อ ก
 ข. ข้อ ข
 ค. ข้อ ค
 ง. ข้อ ง