การเขียนคำเชิญชวน     คลิกเลือกรายการ => ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | ทดสอบก่อนเรียน | เอกสารประกอบการเรียน | ทดสอบหลังเรียน | สื่อประกอบเรื่อง "การการเขียนคำขวัญ"       [reset] :: กลับเมนูหลัก ::