ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


๓. การเขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายธุรกิจ  บันทึกประเภทต่างๆ  การเขียนแสดงทรรศนะ  เชิญชวน  รายงาน  โครงงาน  บทความและนิทาน
๕.  มารยาทการเขียน  โดยใช้ภาษาสุภาพ  รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน  เขียนอย่างสร้างสรรค์และอ้างอิงแหล่งที่มา