การเขียนคำเชิญชวน

การเขียนคำเชิญชวน

           คำเชิญชวน    เป็นข้อความที่ชี้แนะให้กระทำหรืองดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง   เช่น    เชิญชวนให้บริจาคโลหิต   เชิญชวนช่วยกันทำความสะอาด   เชิญชวนให้ใช้ของไทย  ฯลฯ

หลักการเขียนคำเชิญชวน

           ๑. แบ่งข้อความเป็น  ๓  ส่วน เช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ  คือ  มีคำนำ  เนื้อเรื่อง และสรุป

           ๒. ใช้สำนวนภาษาโน้มน้าวใจ  คือ  มีลักษณะเป็นการวิงวอน  ขอร้อง

           ๓. บอกเหตุผลในการงดการกระทำหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนักแน่น

           ๔. ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย

           ๕. แสดงความจริงใจในเรื่องที่จะเชิญชวน

           จุดประสงค์สำคัญในการเขียนคำเชิญชวน   คือ   มุ่งให้คนปฏิบัต  งดปฏิบัติ  ตระหนักและกระทำตามคำเชิญชวนด้วยความจริงใจและเต็มใจ  คำเชิญชวนที่เป็นขนาดสั้น  คือ  คำขวัญต่างๆ