สื่อนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา ท ๔๑๑๐๒  ภาษาไทย


วัตถุประสงค์ | พันธกิจ | ติดต่อกับผู้สอน

ท ๔๑๑๐๒  ภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
เค้าโครงการสอน
หัวข้อเรื่องตามลำดับเลขที่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ความนำ
ตัวอย่างโครงงาน

หัวข้อเรื่อง
อ่านตีความ
คำเชิญชวน
การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนแสดงทรรศนะ
แบบทดสอบกลางภาค
การวิเคราะห์
การสร้างคำ
ราชาศัพท์
การแต่งคำประพันธ์
การอ่าน
คำขวัญ
การฟัง-การดู
การเขียนประกาศ
 

เนื้อหาสาระ
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
๏ เนื้อเรื่อง
๏ อุปสรรคการสื่อสาร
๏ การใช้คำ
๏ เรียงความ
๏ แบบฝึกหัดทบทวน
อิเหนา
๏ เนื้อเรื่อง
๏ พูดให้สัมฤทธิ์ผล
๏ ฟังให้สัมฤทธิ์ผล

๏ แบบฝึกหัดทบทวน
เสนาะฉันท์
๏ เนื้อเรื่อง
๏ ฝึกแต่งบทร้อยกรอง
๏ การเพิ่มคำ

๏ แบบฝึกหัดทบทวน
สวรรค์ชั้นกวี
๏ เนื้อเรื่อง
๏ ทดสอบก่อนเรียน
๏ เอกสารประกอบการเรียน

๏ ทดสอบหลังเรียน
ธรรมาธรรมะสงคราม
๏ เนื้อเรื่อง
๏ อ่านเพื่อพัฒนาตนเอง


๏ แบบฝึกหัดทบทวน
เมื่อหัวถึงหมอน
๏ เนื้อเรื่อง
๏ รับสารและส่งสารเพื่อกิจธุระ


๏ แบบฝึกหัดทบทวน

โคลงนิราศนรินทร์
สามก๊ก
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
   กามนิต
เขียดขาคำ
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Drowload กามนิต ฉบับเต็ม
ขอบฟ้าขลิบทอง
 
แบบฝึกหัด

เรื่องอื่นๆ
คำสมาส-สนธิ
คำสมาสมีสนธิ
ปริศนาคำทายที่เป็นคำประพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม
กลอน
อ่านจับใจความ
ศึกทศกัณฐ์
พระไตรปิฎก