วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

        ๑. ให้ผู้เรียนเรียนเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่สร้างขึ้น  เพื่อเป็นการฝึกทักษะ  ทำแบบฝึกหัด  และทบทวนความรู้
        ๒. ให้ผู้เรียนมีความสนใจ  สนุกสนาน  ตื่นเต้น  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
        ๓. จูงใจผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีทางสร้างสรรค์
        ๔. กระตุ้นผู้สอนให้มีความกระตือรืนร้น  สนุกกับการสอน  ด้วยมีการปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย  เหมาะสมกับเนื้อหา  และเหตุการณ์อยู่เสมอ
        ๕. พัฒนารูปแบบการใช้สื่อที่เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
        ๖. เพื่อเผยแพร่วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

        ๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        ๒. เปลี่ยนนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
        ๓. อาศัยแกนปัญญาเดิมเพื่อการพัฒนาความรู้ใหม่
        ๔. ปฏิบัติจริง
        ๕. ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้