แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
เรื่องกลุ่มคำ


เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด     คลิกเมาส์ที่ตรงคำตอบที่ต้องการ   เป็นการเฉลย   แล้วคลิก OK!....  

๑. คำคืออะไร
     ก. พยางค์พยางค์เดียวที่มีความหมาย
     ข. พยางค์ที่ไม่มีความหมายประกอบกันแล้วเกิดความหมายโดยเฉพาะ
     ค. พยางค์ที่ไม่มีความหมายกับพยางค์ที่มีความหมายประกอบกันแล้วเกิดความหมายใหม่
     ง. ถูกทุกข้อ


๒. คำประกอบด้วยอะไร
     ก. พยางค์และเสียง
     ข. พยางค์และความหมาย
     ค. เสียงและความหมาย
     ง. ข้อ ข และ ค


๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาไทย
     ก. นิยมใช้คำพยางค์เดียวหรือคำน้อยพยางค์
     ข. คำคำเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่าง
     ค. ความหมายของคำขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับคำ
     ง. มีการเปลี่ยนรูปคำเพื่อบอกความหมายและหน้าที่ของคำ


๔. คำสมาส มีลักษณะการสร้างคำคล้ายกับคำในข้อใด
     ก. คำมูล
     ข. คำประสม
     ค. คำซ้อน
     ง. คำซ้ำ


๕. ข้อใดเป็นความหมายของกลุ่มคำ
     ก. คำหลายๆ คำมารวมกัน ทำให้เกิดความหมายใหม่
     ข. คำหลายๆ คำมารวมกัน ทำให้เกิดความหมายที่เข้าใจได้
     ค. คำหลายๆ คำมารวมกัน ทำให้เกิดความหมายที่เข้าใจได้ แต่ยังไม่ประโยค
     ง. คำหลายๆ คำมารวมกัน ทำให้เกิดความหมายที่เข้าใจได้ และเป็นประโยค


๖. ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
     ก. อย่าไถล
     ข. หาบดีกว่าคอน
     ค. เดินเร็วๆ เข้า
     ง. สุขสำราญบานใจ


๗. ข้อใดเป็นกลุ่มคำที่ใช้เหมือนกริยา
     ก. วัวฝูงนี้
     ข. ยาวสุดสายตา
     ค. เขียนหวัด
     ง. กระโดกกระเดกน่ารำคาญ