ภาษาไทย ๔๑๑๐๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
“กลุ่มคำ”


  คลิกเมาส์ที่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนหัวเรื่อง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  หัวเรื่องนั้นๆ   สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อื่นๆ ได้....  

ทดสอบก่อน/หลังเรียน
ใบกิจกรรม
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กลุ่มคำ