แบบฝึกหัดที่ ๖
คำพ้องและการเขียนชื่อเฉพาะ


      ๑) เติมคำในวงเล็บลงในช่องว่างให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
๑. วัน...........นี้เป็นวันพระ แม่เก็บดอก...........ไปบูชาพระ...........รูป  (พุด  พุธ  พุทธ)
๒. เขาไปบ้าน...........เพื่อนำของ ...........ไปให้  (กำนัน  กำนัล)
๓. กุมภ...........เป็นน้องทศ..........(กัณฐ์  กรรณ)
๔. เขาหวังมีอายุยืนกัป...........จึงไปวัดเพื่อฟังเทศน์...........อริยสัจสี่  (กัลป์  กัณฑ์)
๕. ช้าง...........ได้ ...........ชนะช้างกบิลเมือง  (ไช  ชัย)
๖. กระเป๋าเสื่อ...........มีเอก ...........สำคัญวางอยู่ที่...........อาญา  (สาน  สาร  ศาล)
๗. การแข่งขันฟุตบอลเมื่อวัน...........มีคนชมเต็มอัฒ ...........ที่เมืองเวียง...........  (วันทร์  จันทน์)
๘. เขาเป็นผู้มีอัธยา...........ดี ปรา...........ไพเราะ  มีหน้าตาสด...........  (ศัย  ศรัย  ใส)
๙. พระราชาเสวยน้ำ...........อยู่บนเตียงไม้ ...........เป็นที่น่าอัศ...........นัก  (จัณฑ์  จันทน์  จรรย์)
๑๐. น้องมีผิว...........งาม เพราะเกิดในเดือนกุมภา...........  (พันธ์  พันธุ์  พรรณ)

      ๒) นำคำในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
๑. ประเทศไทยอยู่ในทวีป...........(เอเชีย  เอเซีย  อาเซีย)  ส่วน...........(ในจีเรีย  ไนจีเรีย)  อยู่ในทวีป...........(แอฟริกา  อาฟริกา)
๒. ประเทศ...........(มาเลเชีย  มาเลเซีย)  อยู่ตอนใต้ของประเทศไทย ส่วน...........(เวียตนาม  เวียดนาม)  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. ประเทศ...........(สเปญ  สเปน  เสปน)  มีเมืองหลวงชื่อ...........(แมดริด  มาดริด
๔. เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒  ประเทศ...........(บุลกาเรีย  บัลแกเรีย)  เป็นพันธมิตรกับ...........(เช็คโกสโลวะเกีย  เชคโกสโลวาเกีย)
๕. ประเทศ...........(นอรเวย์  นอร์เว)  มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศ...........(กรีก  กรีซ)  และอยู่ใกล้กับประเทศ...........(เดนมาร์ค  เดนมาร์ก)