แบบฝึกหัดที่ ๔
การใช้ รร (ร หัน)


      ๑) คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด  แก้ให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
	บันจง		 บรรเจิด		บันยาย		บรรเทา
	บันได		 บรรเทิง		บันทัด		บรรทม
	บันลุ		 บรรทึก		บันลือ		บรรจุ
	บันทุก		 บรรดาล		บันดาล		บรรเลง
      ๒) หาคำที่ใช้ รร  เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
๑. คณะ...........การมีมติจัดงานสัง..........ให้..........ดาสมาชิกพบปะกัน
๒. ..........ชาติในยามเช้า  ทำให้จิตใจเบิกบาน..........ษา
๓. ..........ยาของคุณ..........จงช่างจำ..........จา
๔. วงดนตรี.........เลงเพลง..........เสริญพระบารมี
๕. เขาไปวัดเพื่อไปฟังพระ..........เทศนา พระท่านว่า  ถ้าเราเชื่อ..........คือการกระทำแล้ว เราจะทำแต่ความดี
๖. ศิลปวัฒน.........ไทยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย
๗. ที่หอประชุมมีการจัดนิ..........การ และการ........ยายความรู้เกี่ยวกับ..........ยาทไทย
๘. พี่ชายของฉันเป็น.........ณาธิการหนังสือพิมพ์
๙. วันเข้า..........ษา  เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ
๑๐. พระสังข์มีพระ..........เป็นอาวุธ
      ๓) เติม ณ น ลงในช่องว่าง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
	โฆษ__า	 	ขี__าสพ		ทักษิ__าวรรต	วา__ร
	พิจาร__ญาณ	สาธาร__ประโยชน์	ปริ__ายก		ตฤ__ชาติ
	พรร__นา	 	เขตขั__ฑ์		ปฏิภา__		ธนา__ัติ
	กั__ฑ์เทศน์	อุ__หภูมิ		ม__เทียรบาล	ม__ฑา
	บั__ฑิต		หาย__ะ	 	อรชุ__	 	สั__ฐาน
	อทิ__นาทาน	โสภ__		ขั__ฑสกร		กฐิ__
	ปักษิ__		ปฏิสั__ถาร