แบบฝึกหัดที่ ๓
การใช้ไม้ทัณฑฆาต


      ๑) เติมตัวการันต์ในคำเหล่านี้ให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
	อาถรรพ.....	 กา.....ตูน		พาณิช.....		เหตุการ.....
	เปอ.....เซ็น.....	 ศึกษานิเทศ.....	โทรศัพ.....		พิสูจ.....
	สังสรร.....		 ประสบการ.....	นาฏศิล.....		อารม.....
	ทศกัณ.....		 ลูกบาศ.....	ลูกศิษ.....		บริบูร.....
	พยากร.....		 รุ่งโรจ.....		สายสิญจ.....
      ๒) คำต่อไปนี้เขียนผิด แก้ให้ถูกต้อง  คำใดเขียนถูก ให้ขีดเครื่องหมายถูก   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
	..........มืดมนธ์	..........ความจำนงค์	..........เครื่องสำอางค์	..........เป็นอาจินต์
	..........ผลสัมฤทธ์	..........พราหมณ์	..........สังวรณ์	..........พิล์มภาพยนตร์
	..........อุทาหรณ์	..........คัมภีร์	
      ๓) เติมรูปวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
๑. แมจะหลนเตาหูยีเห็นกับขาวเย็นวันนี
๒. แมจา  ลูกมาแลวจะ
๓. โอโฮ! ตักแตนตำขาวตัวใหญ่จังเลย
๔. รานขายกวยเตียวรานนี  มีเกียวและบะหนีอรอย
๕. เสือเชิตตัวนีมีลายเป็นโนตเพลง
๖. คุณแมคะ  ทีโตะมีตุกแกตัวโตใช่ไมคะ
๗. กาซออกซิเจนจำเป็นต่อมนุษย์
๘. เขาชอบใชผงซักฟอกยีห้อแฟบ
๙. ฉันไมไดเป็นบอยรับใชใคร
๑๐. เอะ! ใครมาโนน  ลูกเจียบเองแหละจะ
๑๑. ใครสงเสียงเจียวจาวอยูบนเลาเตง
๑๒. พอชอบดืมนำเกกฮวยเย็นเจียบ
๑๓. แบบเสือตัวนีเกจังเลยนะ
๑๔. บวยเค็มของยายซิมเค็มปีเลย
๑๕. ใครกินเตาสวนด้วยชอนสอม
๑๖. ผาซินทังสินมีกีผืนในตูนี
๑๗. กินขาวอยาเคียวจับๆ
๑๘. นำคางตอนเช้ามืดมีมากกวาตอนสายในหนาหนาว
๑๙. ฟาผาลงมาดังเปรียงๆ นากลัวจังเยนะ
๒๐. คนยืนอยูขางแทงค์นำเป็นชาวจีนแตจิวจะมาเซงรานคาขายกวยจับ