แบบฝึกหัดที่ ๑
เขียนคำที่ออกเสียง อะ


      ๑) คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด  แก้ไขให้ถูกต้อง    ชี้เม้าส์บนคำศัพท์ เป็นการเฉลย...  
	ทนายความ	หนึ่งทนาน		ทะมัดทะแมง
มะละกอ ต้นมะดัน ต้นตะเคียน
กะละปังหา กะละแม กะเง้ากะงอด
สะอาง สอาด สะดุ้ง
พม่า ชวา มลายู
มเดหวี มะงุมมะงาหลา มอระกู่
สายสพาย สพาน สะเทือน
จรเข้ ขโมย อร่อย
ทโมน ทะบวง ทวาย
พยาน พยุง พยากรณ์
ผจญ ผนวช ผะสมผสาน
ขมุกขมัว ขมุกขมอม ขมักขเม้น
ละคร ละออ ละโมบ
ละมั่ง ละเมิด ละลาบละล้วง
ปะการัง ปะกิณกะ ปะรำพิธี
ชีปะขาว ปะณิธาน ปะทะ
ระโหฐาน ระบบ ระส่ำระสาย
สะกด สะกัด สะกาว
ฉะนั้น ฉะบับ ฉะเพาะ
สดือ สดมภ์ สดับ
ธุรกิจ อิสรภาพ สาธารณสุข
อิสระ ศีรษะ พาหนะ
สับปะรด สาละวน วีระชน
ชนะ ชนิด ชงัก
      ๒) เขียนคำอ่านในวงเล็บให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์ตรงช่องว่าง เป็นการเฉลย...  
๑. เส้น....................มุม(ทะแยง)  ไม่ตรง
๒. ต้น....................เมฆ(พะ-ยับ )  มีสีฟ้าสวยมาก
๓. ใครปีน....................(ตะหลิ่ง )  คงเป็นตัว....................(ตะหลก)
๔. เหรียญ....................(กะสาบ )  เป็น....................(ศินละปะกรรม)  ที่สวยงาม
๕. พระครูสุธรรมถึงแก่....................( มอระนะพาบ)
๖. เด็กชอบพูด....................(คะนอง )  อย่าง....................(สะหนุกสะหนาน)
๗. เขาปลูกต้น....................(สะระแหน่ )  ไว้หลาย....................(ขะหนัด)
๘. เขาตก....................( ตะลึง)  จึงพูด....................(ตะกุกตะกัก)
๙. คนมี....................(สัมมาคาระวะ )  เป็น....................(ลักษะหนะ)  ของคนดี
๑๐. พ่อ....................(พะยัก )  หน้าให้ช่วย....................(พะยุง)  คนแก่