ภาษาไทย ๔๑๑๐๑
“การเขียนย่อความ”

  คลิกเมาส์ที่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนหัวเรื่อง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  หัวเรื่องนั้นๆ   สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อื่นๆ ได้....  

แผนจัดการเรียนรู้
ทดสอบก่อน/หลังเรียน
ตัวอย่างย่อความ
เอกสารประกอบการเรียน
ใบกิจกรรม