สื่อนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา ท ๔๑๑๐๑  ภาษาไทยความนำ

หัวข้อเรื่อง
การใช้พจนานุกรม
สะกดคำ
กลุ่มคำ
ประโยค
การจับใจความ
ย่อความ
การอ่าน
โคลงสี่สุภาพ
 
 

กาญจนกานท์
 
 
 

เรื่องอื่นๆ
คำสมาส-สนธิ
คำสมาสมีสนธิ
ปริศนาคำทายที่เป็นคำประพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม
กลอน
อ่านจับใจความ
สุภาษิต-คำพังเพย
ศึกทศกัณฐ์
พระไตรปิฎก