นมัสการพระสังฆคุณ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา         รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจัตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร    ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง     บมิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-       ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล          มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนบหมู่พระศรา-        พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์      พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย           อันตรายใดๆ
จงดับและกลับเสื่อมสูญ