การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง   เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น  สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา   ทุกสถานที่   และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท
รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ชุมชนและแหล่งอื่นๆ
เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียน   ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง
หรือนำสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว  และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้
โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อและแหล่งความรู้