จุดประสงค์การเรียนรู้

        ๑. ฟังข้อความและเรื่องราวอย่างมีวิจารณญาณ แล้วสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ฟังได้อย่างมีเหตุผล
        ๒. พูดอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม
        ๓. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์
        ๔. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามจุดประสงค์
        ๕. อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้อง ชัดเจน ตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์
        ๖. อ่านวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแสดงความคิดเห็น  วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล
        ๗. ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบและที่กำหนดให้ได้
        ๘. เขียนรายงานได้ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์
        ๙. เขียนเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ได้
        ๑๐. เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้
        ๑๑. เขียนย่อความได้
        ๑๒. เขียนจดหมายติดต่อกิจธุระได้
        ๑๓. เขียนโทรเลขได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ชัดเจน
        ๑๔. เขียนถอดความจากคำประพันธ์ให้เป็นภาษาที่สละสลวยได้
        ๑๕. แต่งบทประพันธ์ที่กำหนดให้ได้
        ๑๖. บอกองค์ประกอบของคำและกลุ่มคำได้
        ๑๗. บอกลักษณะของคำไทยเดิมกับคำที่มาจากภาษาอื่นได้
        ๑๘. เขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง