ชี้เมาส์ที่กรอบ  เป็นการเฉลย
<คำที่แล้ว   คำต่อไป>

[ กลับ ]

วิชาการ, กรม.  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖.  พิมพ์ครั้งที่ ๙  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑.