แหล่งอ้างอิงและค้นหาความรู้เพิ่มเติม  


ประสิทธิ์  กาพย์กลอน.  แบบเรียนภาษาไทย ท ๔๐๒ หลักภาษาและการใช้ภาษา.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐.

วิชาการ, กรม.  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖.  พิมพ์ครั้งที่ ๙  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑.

วุฒิชัย  เกษพานิช.  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML.  กรุงเทพมหานคร : แม็ค, ๒๕๔๗.

www.school.net.th
www.sanook.com
www.hunsa.com
www.thaiseek.com

...ขอขอบคุณ    แหล่งอ้างอิงต่างๆ     ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็ปนี้  เป็นอย่างยิ่ง... :-)


[กลับ] [จบ]