แบบทดสอบก่อนเรียน  ท ๓๓๑๐๑ (ภาษาไทย)

 ๑) คำย่อ "ป.ล." ที่เขียนตอนท้ายของจดหมาย มาจาก..
 ก. โปรดอย่าลืม
 ข. ไปแล้ว
 ค. โปรดลืม
 ง. ไม่มีข้อถูก

 ๓) "มูลพระชิวหา" เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึงอะไร
 ก. น้ำลาย
 ข. ปลายลิ้น
 ค. ลิ้นไก่
 ง. ไม่มีข้อถูก

 ๕) พระกนิษฐา หมายถึงอะไร
 ก. มือซ้าย
 ข. นิ้วนาง
 ค. นิ้วก้อย
 ง. นิ้วกลาง

 ๗) "วุตโตทัย" เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
 ก. นิยาย
 ข. อัพพยศัพท์
 ค. การละคร
 ง. ฉันท์

 ๙) ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมด
 ก. กีฬา สัปดาห์ วิทยา อาชญา
 ข. รัฐ ทิฐิ วิชา โอฬาร
 ค. เขต จิต ไมตรี ฤษี
 ง. มิตร วัฒนา สราญ ศาล
 ๒) คำที่เขียนถูกต้องคือ...
 ก. โครงการณ์
 ข. จำนงค์
 ค. ดำริห์
 ง. สภาพการณ์

 

๔) "เล่ห์" เป็นคำประสมกี่ส่วน
 ก. สามส่วน
 ข. สี่ส่วน
 ค. สี่ส่วนพิเศษ
 ง. ห้าส่วน

 ๖) เสียงพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่เสียง
 ก. ๔๔ เสียง
 ข. ๒๑ เสียง
 ค.  ๕ เสียง
 ง. ๓๒ เสียง

 ๘) คำต่อไปนี้ คำใดเขียนผิด
 ก. อรไท
 ข. อำมหิต
 ค. งบดุลย์
 ง. บันเทิง

๑๐) "หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ" นิยมใช้เปรียบเทียบกับอะไร
 ก. ความสว่าง
 ข. ความมั่งมี
 ค. วาสนา
 ง. ความมืด