ภาษาไทย ๓๐๕
“เพลงหน้าพาทย์”

  คลิกเมาส์ที่ชื่อเพลงเพื่อฟังเสียง   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนชื่อเพลง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  สามารถเชื่อมโยงไปได้....  

สาธุการ
เชิดกลอง
กลม
กราวนอก
     กราวรำ
ตระนอน
ทยอยโอด
พญาโศก
     พญาเดิน
เซ่นเหล้า
ตวงพระธาตุ
คุกพาทย์

ยุทธ  แหวนทอง