โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖๓-๖๗
“ลักษณะของคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ลักษณะของคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น				เวลา  ๕  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๗. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น

สาระการเรียนรู้
      ๑. ลักษณะคำไทยแท้
      ๒. การสังเกตลักษณะของคำ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๗. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนสังเกตคำไทย, คำที่มาจากภาษาอื่นซึ่งคละกันจากบัตรคำ
      ๒. นักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ของคำจากบัตรคำซึ่งคิดว่าเป็นคำลักษณะเดียวกัน   ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน   โดยแบ่งเป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น   โดยมีเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ลักษณะคำไทยแท้  เป็นแนวทาง
      ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๔  กลุ่ม
      ๔. แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสังเกตลักษณะของคำ  ในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มสุ่มเลือกได้
      ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกัน    ช่วยกันสรุปสาระสำคัญบันทึกลงในแบบบันทึก  จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสังเกตลักษณะของคำ
      ๖. ตัวแทนออกนำเสนอผลสรุปหน้าชั้นเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้
      ๓. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การสังเกตลักษณะของคำ
      ๔. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
      ๕. แบบบันทึกผลการศึกษา เรื่อง การสังเกตลักษณะของคำ