ภาษาไทย ๓๓๑๐๑
"ลักษณะคำไทยกับคำที่มาจากภาษาอื่น"
  คลิกเมาส์ที่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนหัวเรื่อง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  หัวเรื่องนั้นๆ   สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อื่นๆ ได้....  

เอกสารประกอบการเรียน
ลักษณะคำไทยแท้
วิธีสังเกตคำไทย
วิธีสังเกตคำภาษาบาลี
วิธีสังเกตคำภาษาสันสกฤต
วิธีสังเกตคำเขมร
แผนจัดการเรียนรู้
ทดสอบก่อน/หลังเรียน
ใบกิจกรรม
วิธีสังเกตคำไทย
วิธีสังเกตคำบาลี-สันสกฤต
วิธีสังเกตคำเขมร
แบบทดสอบ