เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง  คำ

 

ความหมายของคำ

           คำ  คือ   เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมาย  จะเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งก็ตาม  ถ้าไม่ได้ความหมายก็ไม่ถือว่าเป็นคำ

           เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ เรียกว่า พยางค์หนึ่ง    ดังนั้นคำหนึ่งๆ จะมีกี่พยางค์ก็ได้  เช่น       นา                   เปล่งเสียง   ครั้ง   หมายถึง  ที่ที่ใช้ปลูกข้าว           เป็นคำคำหนึ่ง

           นา-ยก              เปล่งเสียง   ครั้ง   หมายถึง  ผู้นำ               เป็นคำคำหนึ่ง

            นา-ฬิ-กา        เปล่งเสียง   ครั้ง   หมายถึง  เครื่องบอกเวลา           เป็นคำคำหนึ่ง

 

องค์ประกอบของคำ

           คำ  ย่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญ   ส่วน  ที่ทำให้สื่อความหมายเข้าใจกันได้ คือ

            ๑. เสียงที่กำหนดไว้แน่นอน

            ๒. ความหมายที่แน่นอน

            คำจะประกอบด้วยเสียงและความหมายนี้เท่านั้น  เสียงของคำจะประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์   ถ้าเสียงเปลี่ยนไปความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่น  เขียน หมายถึง การจดบันทึก   ถ้าออกเสียงเป็นอย่างอื่นความหมายก็จะเปลี่ยนไป  เช่น เรียน   เทียน   เคียน  หรือถ้าออกเสียงแล้วไม่มีความหมาย  เช่น   เขือน  ก็ไม่เป็นคำ  แต่ถ้าออกเป็น  เขื่อน  มีความหมาย  ก็เป็นคำ   ด้วยเหตุนี้เสียงกับความหมายย่อมไปด้วยกัน

            คำที่ใช้ในทางภาษาต้องเป็นคำที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจกัน  และมีเสียงที่อยู่ในระบบเสียงของภาษาด้วย   ระบบเสียงของภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ   เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์