โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔-๒๙“คำและกลุ่มคำ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง คำและกลุ่มคำ							เวลา  ๖  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๖. บอกองค์ประกอบของคำไทยได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. ความหมายของคำ
      ๒. องค์ประกอบของคำ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๖. บอกองค์ประกอบของคำไทยได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนพิจารณาประโยคที่ครูยกตัวอย่างบนกระดานดำ   แล้วช่วยกันแยก  ส่วนประกอบออกเป็นคำๆ
      ๒. นักเรียนฟังครูบรรยายความถูกต้องการแยกส่วนของประโยคออกเป็นคำๆ
      ๓. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  คำ
      ๔. นักเรียนพิจารณาคำที่แยกไว้บนกระดานดำอีกครั้งหนึ่ง   โดยครูเป็นผู้ชี้แนะความถูกต้อง
      ๕. นักเรียนแยกองค์ประกอบของคำลงสมุดบันทึก
      ๖. นักเรียนฟังครูบรรยายสรุปเรื่อง  ความหมายของคำและองค์ประกอบของคำ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ตรวจสมุดบันทึก


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน ท.๓๓๑๐๓  เรื่อง  คำ
      ๓. บัตรคำ